Vedlegg 1 til "Intern melding av yrkessykdom fra BHT til bedriften"

Internmelding yrkessykdom

Dato:

 

Navn:

 

Født:

 

Avd.kode:

 

 

Diagnose (fritekst):

 

 

 

Årsak til sykdom (fritekst):

 

 

 

Sikker årsakssammenheng? (Ja/Nei)

 

Sykemeldt? (Ja/Nei)

 

Meldes til Arbeidstilsynet? (Ja/Nei)

 

Bedriftshelsetjenesten vil bruke meldingen til statistikkformål.

Pasienten bes ta med meldingen til sin arbeidsleder, ev. også verneombud dersom han/hun ønsker det.

Arbeidstaker og leder bes følge opp saken i samarbeid med verneombudet. Bedriftshelsetjenesten kan også delta hvis man ønsker det.

Med hilsen

Dato/Underskrift:______________________________________________

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.