Vedlegg 1 til Konflikthåndtering (5.18)

Eksempel på en metode til bruk ved konflikthåndtering

 • Forberedelser til prosessen
  • Partene, arbeidsgiver, tillitsvalgt eller verneombud kan presentere problemstillingen overfor BHT.
 • Konfliktmekler/prosessveileder
  • Konfliktmekler kan være en fra BHT som kan lede prosessen. Partene styrer avgjørelsene, men konfliktmekler bestemmer prosessen.
  • Kvaliteter hos en mekler bør være upartiskhet og ha tilstrekkelig autoritet til blant annet grensesetting.
 • Klarering med partene
  • Konfliktmekler tar saken opp med hver av partene og presenterer framgangsmåten.
  •  Dersom partene ønsker å delta i konfliktløsingsprosessen og arbeidsgiver gir sin tilslutning, kan prosessen gjennomføres.
 • Valg av støttepersoner
  • I noen situasjoner kan det være ønskelig å ha med støttepersoner, som de involverte har tillit til.
  • Disse personene bør helst ikke arbeide i samme avdeling.
 • Valg av møtelokale:
  • Konfliktmekler velger et lokale som enten er trygt og nøytralt for alle.
  •  Plasseringen i rommet bestemmes av konfliktmekler.
 • 1. felles møte
  • I dette møtet kan partene ta opp det de mener er årsaken til konflikten.
  • Det er lov til å snakke om det som har vært, altså hva som har skjedd i fortid.
  • Konfliktmeklers oppgave er å få partene til å lytte til hverandre (aktiv lytting), få oppklart misforståelser og få fram hvordan de har det, samt belastningene og ubehaget ved å være i konflikt.
  • Meklers oppgave er å skape et rom der partene makter å gå ut av sine fastlåste posisjoner og bli kreative i å finne løsninger.
  • Tidsplanen for resten av prosessen legges.
 • Separate møter
  • Konfliktmekler har et møte med hver av partene.
  • Her formuleres så konkret som mulig interesser og behov man har i forhold til samarbeid eller andre saker, som er av betydning.
  • Interesser og behov formuleres punktvis på for eksempel en flipover. Bruk en farge for hver av partene.
 • 2. felles møte:
  • Nå skal man diskutere hvordan partene skal forholde seg til hverandre etter at prosessen er ferdig.
  • Fliopverarkene henges opp.
  • De konkrete interessene og behovene diskuteres ett for ett.
  • Dersom partene blir enige, skriver konfliktmekleren konklusjonene opp på en ny flipover.
 • 3. felles møte:
  • Dette er en fortsettelse av 2. møte. I spesielle tilfeller kan det være aktuelt med et 4. møte.
  • Man går igjennom de avtalte punktene og rydder vekk misforståelser.
 • Avtale
  • Konfliktmekleren utarbeider en formell avtale i samarbeid med partene.
  • Avtalen underskrives av konfliktmekleren og hver av partene.
  • Kopi av avtalen går vanligvis til den nærmeste overordnet så sant begge partene godtar det.
 • Oppfølging
  • Avtalen evalueres etter et avtalt tidsrom.
  • Dersom konflikten holder fram, må den løses som en personalsak av linjeledelsen.

Fagmedarbeider

 • Namf/Nfam
 • Thomas R. Thomassen, bedriftlege
 • Kirsti Jacobsen, Cand. arbeidshelse/ Konfliktmekler, STAMI

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.