Asbest, vedlegg 1

Hensikt og omfang

 • Hensikten med dette vedlegget er å gi en oversikt over
  • Former og forekomst av asbest
  • Forekomst av de helseeffekter asbesteksponering kan ha.
 • Kunnskaper om dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre en målrettet helseovervåkning av tidligere asbesteksponerte.
 • Mange av sykdommene nevnt nedenfor er svært sjeldne nå, siden det er over 30 år siden asbestforbudet trådte i kraft. Vi har likevel valgt å ta dem med, for helhetens skyld.
 • Dagens eksponeringsnivåer i Norge er lave. Nyansatte arbeidstakere som følger regelverket for arbeid med asbest vil neppe bli eksponert på et nivå som kan gi helseskade. 

Hva er asbest?

 • Asbest er en fellesbetegnelse på flere fibrøse jern-, natrium-, magnesium-, og kalsium- silikatmineraler
 • Occupational Safety and Health Administration (OSHA) definerer asbest som fibre fra krysotil, krokidolitt, amositt, anthofylitt, actinolitt og tremolitt med et lengde/bredde-forhold 3:1 og en minimumslengde 5 µm
 • Asbest tåler de fleste kjemikalier, er ikke brennbar og har gode isolerende, lyddempende og absorberende egenskaper
 • Asbest kan være strekkfast og la seg veve til tekstiler. Som et billig materiale har asbest hatt en bred kommersiell anvendelse, og deles inn i to hovedgrupper; serpentin- og amfibolasbest

Serpentin

 • Krysotil ("hvitasbest") er et hydrert magnesiumsilikat. Det består av Si-O-tetraedere sammenknyttet i flere lag, og er bøyelige fibre rullet sammen med et sentralt hulrom som i en krumkake. Fibrenes tetthet kan variere men krysotil regnes om den mykeste av alle asbesttyper og er velegnet for spinning og veving i tekstiler. Krysotilasbest angripes lett av syrer, og magnesium lekker da ut av krystallstrukturen.

Amfibolene

 • Amfibolene inndeles i flere undergrupper: krokidolitt ("blåasbest"), amositt (gråbrun), antofylitt (grønngrå/hvit), tremolitt (gulgrå/hvit) og actinolitt (grønnaktig/hvit)
 • Amfibolasbest har mer typisk rette, nålformede fibre hvor tetraedene danner kryssbundede dobbeltkjeder parallelle med fiberaksen. Amfibolasbest er syrebestandig, og de vanligst forekommende er krokidolitt og amositt.
 • Tremolitt og aktinolitt har mindre kommersiell betydning men tremolitt kan forekomme som "forurensning" i annen asbest.
 • Morfologisk er det vanskelig å skille mellom amfibolene, og transmisjonselektronmikroskopi (TEM) med røntgen-mikroanlalyse (XRMA) og elektrondiffraksjon (ED) må brukes.
 • Amositt har den lengste fibertype, men fibrene er såvidt tett sammenbundet at den vanskelig kan spinnes og veves til tekstil. Åpning av fibrene innebærer betydelig volumøkning, og materialet brukes som varmeisolasjon og fyllmateriale i plastprodukter o.l.

CAS-nummer

Mineral Asbest CAS-nr
Amfibolgruppen    
Aktinolitt Aktinolitt 13768-00-8
Antofylitt Antofylitt 17068-78-9
Cummingtonitt-Gruneritt Amositt 12172-73-5
Riebeckitt Krokidolitt 12001-28-4
Tremolitt Tremolitt 14567-73-8
Serpentingruppen    
Serpentin Krysotil 12001-29-5

Grenseverdi

 • Grenseverdi (fastsatt i 2013) er 0.1 fibre/cm3. Normen er satt ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. I tidligere tider var eksponeringsnivåene oftest høye og eksponeringsforholdene uoversiktlige. I den første Verneregel om asbest fra Arbeidstilsynet i 1973 angis at grenseverdifastsettelsen synes usikker men antas å være i området 2 – 5 fibre/cm3. Den første normlisten kom i 1978 og normverdien for asbest i arbeidsatmosfæren ble ganske raskt redusert mot dagens verdi.

Vurdering av asbesteksponering

 • Kumulativ fiberdose svarende til fiber-år/cm3 er en god parameter på asbesteksponering, og kan baseres på konkrete støvmålinger om slike finnes eller, som en er henvist til i de fleste tilfeller, på best mulige estimater ut fra arbeids- og eksponeringshistorien om hvordan forholdene var på arbeidsplassen. NAV spesielt bruker ofte ”arbeidsår i yrke” som surrogat for et eksponeringsmål. Husk at en god narrativ arbeids- og eksponeringshistorie alltid er bedre enn dette tidsestimatet.
 • Ved gjennomgang av arbeids- og eksponeringshistorien, vil mange, mest voksne menn, kunne fortelle om arbeid som kan ha medført asbesteksponering, oftest i arbeid i tiden før 1980, men også senere fra asbest som ligger igjen i bygninger og konstruksjoner. Asbestsaneringsarbeid pågår stadig.
 • Dog er mange arbeidstakere ikke selv bevisst på at de har vært utsatt for asbest. Det er derfor ofte den kompetente arbeidsmedisinerens/allmennlegens opptak av en tilstrekkelig detaljert arbeids- og eksponeringshistorie som viser at arbeidstakeren har vært i yrker hvor asbesteksponering har forekommet.
 • Det kan være naturlig å bruke kunnskapen om arbeidskameraters eksponering og asbestrelaterte sykdommer.
 • Det kan også være naturlig å bruke komparentopplysninger om eksponeringsforholdene der slike kan skaffes. I sjeldne tilfeller kan virksomheten selv ha opplysninger om mengde asbest brukt og lignende, samt beskrivelser av selve arbeidsprosessen.
 • Biologiske reaksjoner som pleuraplaque og pleurafortykkelse gir også indikasjoner på eksponeringsnivået.
 • Eksponering for asbestfibre har vært vanlig forekommende, og en betydelig grad av eksponering har vært tilfelle også for den generelle befolkning.
 • Som følge av sin motstandsdyktighet vil retendert asbeststøv utgjøre en kronisk eksponering fra det øyeblikk det blir deponert. Antall asbestfibre i lungevev per gram tørt lungevev kan telles ved hjelp av elektronmikroskop og kan relateres til grad av eksponering. Fiberinnholdet avspeiler den kumulerte eksponering for amfibolasbest da krysotil sjeldnere retineres i lungeparenkymet. Ved asbestrelatert lungekreft finnes ofte relativt høye konsentrasjoner, mens det ved malignt mesoteliom kan finnes konsentrasjoner ned i grenseområdet for "ikke yrkeseksponert". Helsinkikriteriene (1997) gir detaljerte anvisninger for hvordan funn av asbestfibre i lungevev skal vurderes. Slik telling av fibre i lungevev krever imidlertid spesialkompetanse, og slik kompetanse finnes, så vidt vi kjenner til, ikke i Norge idag.

Ikke-maligne asbestrelaterte tilstander

 • De langt fleste av asbesteksponerte ansatte vil, som følge av lang latenstid, 20 - 50 år, ikke utvikle asbestrelaterte symptomer og/eller sykdommer i det hele tatt.
 • Erfaringsmessig har man hos rundt en tredjedel av tidligere fulltidseksponerte kunnet finne asbestrelaterte symptomer og/eller sykdommer ved røntgen thorax, og hos disse har pleuraplaque og pleurafortykkelser vært de mest fremtredende.

Asbestlegemer

 • Asbestlegemer (asbestos bodies) kan påvises i sputum ved en spesiell fargeteknikk og kan være tegn på at pasienten har inhalert asbestfibre, men betyr ikke at asbestrelatert sykdom foreligger. Det er særlig etter eksponering for amfiboler at asbestlegemer dannes. Disse kan imidlertid også skyldes andre typer fibre enn asbestfibre. Fibre lenger enn 10 µm fagocyteres og får et jernproteinlag som kan sees ved lys- eller elektron-mikroskopi i histologiske snitt, ekspektorat eller bronkoalveolært skyllevæske (BAL). Dokumentert asbesteksponering styrker årsakssammenhengen. Asbestlegemer kan påvises 2-3 uker etter eksponering, men vil også kunne påvises i sputum som asbestlegemer eller fragmenter over 20 år etter siste asbesteksponering.

Asbestvorter

 • Asbestvorter forekommer knapt nok lenger, men skyldes grove asbestfibre som i tidligere år penetrerte huden hos arbeidstakere og ga opphav til keratoseforandringer

Pleuraeffusjon

 • Pleuraeffusjon (asbestpleuritt) er en av de tidligste kliniske manifestasjoner etter betydelig asbestpåvirkning, men fører sjelden til varige helseproblemer. Den forekom tidligere hos vel 5% av de asbesteksponerte i løpet av 7 - 15 år etter første gang asbesteksponert. Undersøkelse av pleuravæske bidrar til å utelukke andre tilstander. I sjeldne tilfeller utvikles symptomer som gjør pleuratapping nødvendig.

Pleuraplaques

 • Pleuraplaques er hyaline cellefattige spoleformige opphøyninger i pleura parietale, vanligvis i laterale og bakre deler av thorax samt på diafragmakuplene. Latenstid fra første gangs asbesteksponering er 15-20 år. Etter 10-20 år får de kalkavleiringer.
 • Hyppigheten øker med økende latenstid, men fører vanligvis ikke til symptomer.
 • 80-90% av røntgenologisk påvisbare plaques i henhold til ILO-klassifiseringen skyldes asbesteksponering.
 • Forekomst av plaques i en antatt eksponert gruppe arbeidstakere rettferdiggjør en oppfølging av hele gruppen.
 • Det er viktig overfor arbeidstakeren/pasienten å understreke at pleuraplaque ikke er en asbestsykdom, men bare skal oppfattes som et ”bevis” på en tidligere asbest eksponering.
  • De utvikler seg ikke til asbestsykdommer.
  • Viktig differensialdiagnose er subpleuralt fett.
  • Enkelte hevder at pasienter med pleurale plaques tenderer til lavere lungefunksjonsverdier og at dette kan skyldes sub-røntgenologisk lungefibrose. En systematisk litteraturgjennomgang fra 2015 konkluderer imidlertid med at pleuraplaques ikke påvirker lungefunksjonen 1

Pulmonal asbestose

 • Pulmonal asbestose er en lungefibrose karakterisert ved diffuse interstitielle irregulære og stripeformige fortetninger med basal lokalisasjon til underlappene. Hverken det kliniske bilde eller omtalte vevsforandringer er vesentlig forskjellig fra lungefibrose av andre årsaker, for eks. idiopatisk pulmonar fibrose, desquamative interstitial pneumonia (DIP), bronchiolitis obliterans
 • Tidligere asbesteksponering bekreftet gjennom arbeids- og eksponeringshistorie vil styrke årsaksammenhengen. Latenstiden er 5-15 år etter første eksponering, og sykdommen utvikler seg relativt sakte. Mye taler for at en minsteeksponering tilsvarende 20-25 fiberår må til for å utvikle asbestose. (f.eks. 25 år eksponert for 1 fiber/ml luft eller 50 år med 0.5 fiber/ml osv).
 • Klinisk oppstår en gradvis økende hoste og dyspnoe med ventilasjonsinnskrenkning (restriktiv) eventuelt kombinert med obstruksjon av mindre luftveier, og til slutt kan det foreligge en invalidiserende kronisk respiratorisk insuffisiens. Auskultatorisk kan høres inspiratoriske "fine crackles" nedad baktil over begge lunger tildels også i aksilleflater. Noe mer sjelden er "clubbing" av fingre. Det kan påvises avvik i CO-diffusjonskapasitet. Ved mindre uttalte symptomer må også lungeforandringer som følge av tobakksrøyking overveies. Pulmonal asbestose er ofte kombinert med pleuraplaques.
 • I Norge ble asbestose første gang grundig beskrevet av røntgenlege Aage Wolff ved Hydro's sykehus på Rjukan i 1938/39.

Pleuro-pulmonal asbestose

 • Pleuro-pulmonal asbestose er et uttrykk for en diffus, uskarpt avgrenset fortykkelse av selve pleura viscerale, trolig som følge av eksudativ pleuritt, som etterlater seg utfylt sinus og visceral pleurafortykkelse med adheranser i karakteristisk vifteform (kråkeføtter). Skrumpning kan medføre at en del av lungen med adherent pleura danner en rundatelektase som følge av avstengning av bronkier. Tilsvarende utvikles en langsomt progredierende kronisk respirasjon-insuffisiens

Retroperitoneal fibrose

 • Ifølge Helsinkikriteriene fra 2014 er det funnet holdepunkter for å regne retroperitoneal fibrose som en mulig asbestrelatert lidelse.

Spirometrifunn

 • Den "klassiske" asbestrelaterte lungefunksjonsendring vil være av restriktiv type og skyldes da økt bindevev i lungene. 
 • Enkelte kliniske og patologisk anatomiske observasjoner kunne tyde på at asbest kan ha etiologisk betydning for utvikling av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), men kols forekommer hyppig i befolkningen og gjør det vanskelig å påvise årsakssammenheng med tidligere asbesteksponering. Viktige differensialdiagnoser ved redusert vitalkapasitet er astma, kols av annen årsak og overvekt
 • Ifølge Helsinkikriteriene fra 2014 er det holdepunkter for at redusert lungefunksjon, både restriktiv og obstruktiv, kan tilskrives asbesteksponering

Maligne asbestrelaterte sykdommer

Vurdering av årsakssammenheng

 • Asbestfibrenes evne til å forårsake kreft er relatert til deres dimensjoner, og kreftrisikoen antas å avta med økende diameter (>0.25 µm) og avtakende lengde (< 8 µm). Eksperimentelle studier har vist at den patologiske effekt som følge av asbest avhenger ikke bare av støvmengden (fibrenes totale overflate) deponert i lungevevet, men også fibrenes lengde/bredde forhold og fibrenes motstand mot nedbrytning.
 • Risiko for sykdomsutvikling er også sterkt påvirket av fibertype, og mange mineralfiberprodukter kan være forurenset med tremolit. Asbestfibre som fagocyteres kan transportere andre forurensninger, som karsinogene tjærestoffer i sigarettrøyk, inn i det respiratoriske epitel. Asbest har promotoregenskaper og er trolig genotoksisk.
 • Krysotilfibre (serpentinasbest) akkumuleres ikke i samme grad som amfibole i lungevev som følge av høyere clearancegrad.
 • IARC har klassifisert alle asbestformer som "carcinogenic to humans (Group 1)".
 • I de fleste land er de tillatte grense-eksponeringsnivåer under 1 fiber/ml - i Norge 0,1 fiber/ml - men det synes umulig å bevise eller motbevise at det foreligger en kreftrisiko ved såvidt lave eksponerings-nivåer. Eksponering uttrykt i fiber-år/ml er beste indikator for eksponering, men oftere må en nøye seg med narrative beskrivelser av hvordan arbeidet var som indikasjon på eksponeringsnivået.
 • Epidemiologisk dobles relativ risiko for å utvikle lungekreft ved en kumulativ eksponering omkring 25 fiberår, men også en kumulativ eksponering under 25 fiberår kan i mindre grad gi økt risiko. For mesoteliom skal det trolig langt lavere eksponering til.
 • For å årsaksrelatere asbest til lungekreft, kreves oftest minst 10 års utviklingstid etter første gang asbesteksponering, og ved svært lave eksponeringsnivåer finnes tilsynelatende ikke påviselig risiko for lungekreft. "One-fibre kills"-teorien er forlatt, også i relasjon til mesoteliom, og det forutsettes en rimelig eksponering før en "treshold of risk" oppfattes som overskredet. 

Lungekreft

 • Lungekreft er den hyppigste kreftform blant asbesteksponerte, men hverken forløp eller histologisk type er etiologisk spesifikk for asbest. Det dreier seg om henholdsvis plateepitelcancer, småcellet anaplastisk cancer og adenocarcinom. Den histologiske type av lungekreft og dens anatomiske lokalisasjon (sentral/perifer, øvre/nedre lungelapp) regnes ikke å være av signifikant betydning i vurdering av om en asbestrelatert lungekreft foreligger. På grunn av høy insidens av lungekreft i den generelle befolkning er det ikke mulig å "bevise" at asbest er utløsende agens for lungekreft hos den individuelle pasient selv ved samtidig forekomst av asbestose. Asbestose taler imidlertid for en betydelig asbesteksponering. Pleurale plaques er en indikator på eksponering for asbestfibre, men disse forekommer også ved lave eksponeringsnivåer. Arbeids- og eksponeringshistorien vil ofte måtte avklare eksponeringens omfang. Lungekreft hos tidligere asbesteksponerte kan oppstå uten at det er påvist andre asbestrelaterte lungefunn.
 • Tobakksrøyk øker risikoen for å utvikle lungekreft hos asbesteksponerte, og vil være den eksponeringsfaktor som har størst betydning. Tidligere opererte man med et multiplikativt forhold, dette har man nå gått bort fra. Røykestopp vil være et viktig forebyggende tiltak. 

Malignt mesotheliom

 • Malignt mesotheliom er en svært sjelden kreftform. Den regnes som en "signalcancer" for asbest da man i over 80 % av pasienter med mesotheliom kan påvise en tidligere asbesteksponering i yrke eller miljø. Mesotheliom er en diffus tumor som utgår fra celler av mesodermal opprinnelse, enten fra mesotheliale celler eller submesotheliale mesenchymale celler som omgir bl.a. de pleurale, peritoneale eller pericardiale hulrom. Alle typer av malignt mesotheliom kan være indusert av asbest, og amfibolasbest viser større potens enn krysotil. Det finnes også benigne mesotheliomtyper og grensetilfeller (multicystiske og benigne papilære mesotheliomer) med et visst malignt utviklingspotensiale.
 • Tilfeller av "abdominal carcinomatose ukjent utgangspunkt" kan vise seg å representere et peritonealt mesotheliom, men er assosiert med et høyere eksponeringsnivå enn for det pleurale. Asbesteksponering dokumentert ved inngående yrkeshistorikk sammen med kliniske funn (magesmerter og økt bukomfang), røntgenundersøkelse og histologi kan sikre diagnosen.
 • Pleuralt mesotheliom gir brystsmerter, dyspne, pleuraeffusjon, hoste og vekttap. Tumor oppdages vanligvis sent i forløpet og gir en overlevelse sjelden mer enn 1-3 år. Mesotheliom kan forekomme ved relativt lave eksponeringsnivåer. Det kreves oftest minst 10 år etter første gangs eksponering for en årsaksrelasjon, selv om latenstiden i de fleste tilfeller er omkring 45 år fra første eksponering. Utviklingen av malignt mesotheliom påvirkes ikke av røykevaner.

Andre kreftformer

 • Ifølge IARC (monografi 100C) er det tilstrekkelig evidens for at asbesteksponering, i tillegg til mesoteliom og lungekreft, kan forårsake larynxcancer og ovarialcancer. Det er begrenset evidens for at asbest kan forårsake kreft i pharynx, mavesekk og colorectum.

Kilder

Relevante lover og forskrifter

 Fagmedarbeidere

 • Merete Drevvatne Bugge, overlege, STAMI
 • Helle Laier Johnsen, overlege, STAMI
 • Tone Eriksen, overlege, Arbeidstilsynet

Tidligere fagmedarbeidere

 • Jan Rosenberg, bedriftslege
 • Axel Wannag, overlege, Arbeidstilsynet
 • Norsk arbeidsmedisinsk forening, kvalitetsutvalget

Referanser

 1. Kerper LE., et al.. Systematic review of pleural plaques and lung function. Inhalation Toxicology 2015; 1: 15-44. www.tandfonline.com

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.