Sjøfolk

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Alle som har sitt virke ombord i fartøyer til sjøs som foreksempel sjøfolk i handelsflåten, fiskere, fangstmenn eller kort sagt alt mannskap på skip og båter.
 • Ansatte i offshoreindustri dekkes ikke av dette dokumentet da blant arbeidsmiljøloven gjelder for disse i motsetning for sjøfolk

Mulig eksponering

 • Det er en betydelig variasjon av arbeidsmiljøforhold som den enkelte utsettes for, og man må ta hensyn til dette i de arbeidsmedisinske vurderingene.

Fysisk

 • Arbeidsplassen beveger seg, ruller, gynger og støyer
 • Ytre miljø og arbeidsmiljø skifter ofte og hurtig
 • Bolig- og arbeidsforhold er ofte trange
 • Begrensede muligheter til trening

Kjemisk

 • Helt avhengig av oppgave og type båt kan nærmest alle tenkelige kjemiske arbeidsmiljøfaktorer forekomme, spesielt nevnes dog
  • sjøfolk i kjemikaliefart: Rapport fra 1977  viste stor fare for overeksponering bl.a. av benzen
  • arbeid med rengjøring av tanker, løsemidler
  • oljeprodukter i maskinrom
  • vedlikeholdsarbeid som krever kraftige midler (rengjøring, maling)
  • asbest (isolasjon, arbeid i motorrom)

Psykososialt

 • Språk begrenser kommunikasjon, miljø og sikkerhet
 • Besetningene skifter hyppig - og det er ofte liten sosial tilhørighet
 • Besetningen kommer ofte fra forskjellige kulturer
 • Stor sosial distanse til familie, venner og samfunnet i land
 • Ledelsen og de ansatte er tett på hverandre om bord
 • 24-timers drift med skiftarbeid og lange vakter

Annet

 • Ulykker på grunn av
  • vanskelige eksterne miljøforhold (vind, bølger, kulde, redusert sikt)
  • feil eller begrensinger på navigeringsutstyr
  • betjening av maskiner under vanskelige forhold
  • kompromiss mellom økonomi og sikkerhet
  • at menneskelig feil får større konsekvenser i dette miljøet
 • Ulykker får større konsekvenser på grunn av geografiske hindringer
 • Se for øvrig under Dokumentasjon

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Lunger
  • Flere lungefunksjonsstudier er gjort blant sjøfolk. Maskinister sammenlignet med andre sjøfolk har redusert FEV1 og eksponering for oljetåke og eventuelt tidligere eksponering for asbest diskuteres som årsak
 • Hjertekarsykdom
  • Forekomsten av hjertekarsykdom varierer fra økt til normal blant sjøfolk sammenlignet med normalbefolkningen mellom ulike studier
 • Kreftsykdom
  • Økt forekomst av lunge- og ventrikkelkreft ble funnet i en stor kohortstudie (ca 28000 menn i en periode på 28 år) blant ansatte i handelsflåten i Island. Sjøfolk ble sammenlignet med den generelle befolkningen i Island
  • Økt forekomst av malign sykdom utgående fra lymfe eller annet bloddannende vev ble funnet i en kohortstudie blant svenske sjøfolk på tank skip som fraktet petroleumsprodukter. En norsk studie blant ansatte i tankflåten viser generell økt kreftrisiko blant disse
 • Psykiatri
  • I en kohort-undersøkelse blant over 1500 førtidspensjonerte offiserer fra ulike typer skip fant man en sammenheng mellom neuropsykiatrisk diagnoser og arbeid på tankskip. Man diskuterer om denne sammenhengen har noe med eksponering for løsemidler å gjøre
  • Kartlegging av psykologiske symptomer blant sjøfolk viser at hjemlengsel, ensomhet og symptomer på burnout syndrom var de viktigste funn. Faktorer som oppholdets varighet, redusert antall kolleger og økende grad av  automatiserte oppgaver ble tillagt betydning. Symptomenes frekvens og alvorlighetsgrad tilsier at forebyggende og terapeutisk tiltak var nødvendig
  • Undersøkelse ved hjelp av standardiserte intervjuskjema viser at forekomsten av neuroser, spesielt psykosomatiske neuroser, er høyere blant sjøfolk og blant disse er maskinister hyppigst representert
 • Annet
  • Internasjonale studier viser en forekomst av levercirrhose blant sjøfolk som er 3-4 ganger hyppigere enn normalbefolkningen og et høyere alkohol inntak blir diskutert som viktigste årsak
  • Hepatitt B og HIV forekomsten ser ut til å være hyppigere blant sjøfolk i internasjonal frakt

Helseattester

Dokumentasjon

 • Fra foredrag av Sigmund Inge Eriksen holdt på Haugesundkonferansen 15. februar 2000:
  • I løpet av de siste 10 år, perioden 1990 - 1999, har 365 sjøfolk og fiskere omkommet under utøvelse av yrket. Herav 170 i sjøtransport og 195 innen fiske og fangst. (Kilder: Sjøfartsdirektoratet og SINTEF Fiskeri & Havbruk)
   • Beregninger av tall fra offshoreindustrien og fra landbasert virksomhet viser at det er 16,5 ganger større sannsynlighet for å omkomme i sjøfart og fiske enn i offshore, og hele 21 ganger større sannsynlighet enn i landbasert virksomhet
  • I samme periode ble 12. 362 personer skadet. Ingen oversikt eksisterer over hvor mange som er døde som konsekvens av skadene i ettertid, dvs. etter sykeavmønstring
   • Av de skadede er det i samme periode 9.783 personer som er skadet i sjøtransport og 2.579 i fiskeri. Fra fiskeri vet vi at ca. 10 % av alle skadede blir uføre
   • 33% av alle skadede i sjøtransport og 70 % innen fiskeri blir sykeavmønstret.
  • Undersøkelser Transportøkonomisk Institutt har utført (rapport 377/97) viser til 40 % underrapportering av alle ulykker som forekommer. Generelt er sjøfartsstatistikk relatert til arbeid til sjøs upresis og tungvint å finne ut av, samt at det er betydelig usikkerhet med å finne ut av forhold som angår sjøfolk
   • Sentralt plasserte personer i næringen antyder for øvrig at underrapporteringen er høyere enn 40%. I tillegg kommer alle nestenulykkene, farlige situasjoner og uønskede situasjoner som oppstår og krever aktive tiltak
 • Yrke og dødelighetsstatistikken til SSB1 viser at sjøfolk, som matroser og motormenn, tilhører den stadig mindre yrkesgruppen med aller høyest dødelighet, hovedsakelig fordi ulykkesdødeligheten er meget høy. Selvmordsdødeligheten og dødeligheten av lungekreft i denne yrkesgruppen ligger også godt over gjennomsnittet for alle yrkesgrupper.
 • Sjømenn har også en signifikant overhyppighet av lungekreft, mesoteliom, blærekreft og alkoholrelaterte kreftformer med en standard insidensrate (SIR) på fra 1,21 - 1,842.

Kilder

 • Baxter PJ, et al. (eds). Hunter's Disease of Occupations: Arnold, 9th edition

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 1. Borgan J. Yrke og dødelighet 1960-2000. Statistisk Sentralbyrå; 2009. Rapport No.: 5.
 2. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Yrke og kreft i Norge. Oslo: STAMI; 2010. Rapport No.: 3

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.