Helseovervåkning av sjåfører

Hensikt og omfang

Risikovurdering

 • Bedriftslegen må kartlegge risikofaktorene og vurdere hvilke helseeffekter disse kan ha når han planlegger helsekontrollen av den aktuelle gruppen sjåfører
 • Viktige arbeidsmiljøfaktorer som bør vurderes hos sjåfører
  • Skift-arbeid
  • Lange økter (konflikt mellom bestemmelser og nødvendig inntjeningsevne)
  • Tidspress
  • Nattkjøring
  • Vold og trusler (taxi-sjåfører, bybuss)
  • Ensidig sittestilling (liten mulighet for ønskede mikropauser)
  • Uregelmessig spising

Hensikten med undersøkelsen

 • Avdekke tidlige tegn på arbeidsrelatert slitasje/plager/sykdom hos sjåfører, slik som redsel for vold, øket trettbarhet, belastningsplager
 • Avdekke uheldige belastninger i sjåførenes arbeidsmiljø, slik som stress, konflikt mellom krav om inntjening og tidsbruk
 • Informasjon om enkle tiltak den enkelte kan ta i bruk, som f.eks. uttøyningsøvelser, mikropauser, etc.
 • Livsstilsinformasjon: Mosjon, pauser, regelmessig spising, unngå gatekjøkken-mat, etc.
 • Se vedlegg 2 som er en informasjonsbrosjyre utarbeidet av prosjektet Friskbuss

Utvalgskriterier

 • Det finnes mange typer sjåfører: Taxi-sjåfører, bussjåfører, trailer-sjåfører osv. Alle typer yrkessjåfører bør omfattes av denne helsekontrollen.

Hyppighet

Hyppighet

 • Hyppigheten bør vurderes avhengig av de belastninger som finnes i den enkelte bedrift. En frekvens på 3-5 år anbefales
 • Nyansatte bør undersøkes så snart som mulig etter ansettelse - muligens vil det være riktig å undersøke dem før de blir ansatt
 • Man kan ikke se noen nytte av å undersøke pensjonister eller andre som av forskjellige grunner ikke lenger er tilknyttet yrket.

Anamnese

 • En bør forsøke å få fram et hvert problem knyttet til utførelsen av jobben, som øket trettbarhet, konsentrasjons-problemer, muskelsmerter, synsvansker, nedsatt hørsel, etc.

Undersøkelser

 • Vanlig legeundersøkelse inneholdende
  • Blodtrykk
  • Synstest, synsfeltundersøkelse, tonometri (for alle over 40 år)
  • Hørselstest
  • Blodprøver med tanke på risiko for hjertekarsykdom kan vurderes

Konklusjon

Bedriftslegen skal på bakgrunn av de opplysninger som er framlagt ta stilling til om det er behov for

 • Utredning og oppfølging av helseplager hos arbeidstakeren
 • Gi spesiell informasjon til arbeidstakeren
  • Iverksetting av arbeidsmiljørettede tiltak

Tilbakemelding og oppfølging

På individnivå

 • Forhold som bør få innvirkning på oppfølging
  • Endring av jobbsituasjon (endring av ruter, endring av skiftarbeid, bedriftsintern omskolering der dette er mulig)
  • Kortere eller lengre sykmeldingsperioder, endring av medisinering, psykiatrisk behandling
 • Den undersøkte bør få den beskjed at hvis han ikke hører noe, er alt i orden.
  • I motsatt fall vil han få skriftig beskjed om hva som er galt, og hvordan man vil følge dette opp videre

På gruppenivå

 • Dersom det fremkommer forhold ved arbeidssituasjonen generelt for flere arbeidstakere, må man foreslå tiltak mht. arbeidsrutiner, skiftordninger, tidsrammer o.l.
 • Den vanlige måte å dokumentere resultatene av helsekontrollene på, er at BHT sender arbeidsgiver en rapport, der man påpeker ting som kan være av betydning for helse og trivsel for arbeidstakerne
 • I tillegg til informasjon til arbeidsgiver kan det være aktuelt å informere verneombud og AMU
 • I mindre firmaer, som ikke har AMU, kan BHT måtte ta opp problemer direkte med arbeidsgiver

Hvordan dokumentere

 • Opplysninger som er kommet fram under helsekontrollen arkiveres i arbeidstakerens journal
 • Forslag til arbeidsmiljøtiltak, arkiveres i bedriftsjournalen

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget
 • Jon H. N. Syversen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.