Renholder

Kjerneopplysninger

Arbeidsoppgaver

 • Daglig generelt renhold
 • Renhold av produksjonslokaler eller spesialutstyr hvor potensielle kjemiske produkter er brukt

Sentrale utfordringer

 • Stor andel kvinner med lav utdannelse
 • Stor andel innvandrere med svake norskkunnskaper
 • Lavt lønnsnivå
 • Begrenset kunnskap om rettigheter
 • Høyt arbeidsrelatert sykefravær

Renholdere er en av yrkesgruppene med mest yrkesrelaterte plager1. Det dreier seg om:

 • Arbeidsrelatert sykefravær, fysisk utmattelse, dårlig fysisk arbeidsevne.
 • Plager fra nakke og skuldre, rygg, armer og bena, hudplager og psykiske plager (angst-rastløshet)
 • Relativt lav jobbtilfredshet
 • Overhyppighet av uføretrygd blant renholdere på norske helseforetak (5,8% blant renholdere hvert år mot 1,8% for helseforetakene totalt)2

Mulig eksponering

Fysisk

Kjemisk

Biologisk

 • Smitte fra sprøytespisser

Psykososialt

 • Manglende tilknytning til arbeidsmiljøet 
 • Alenearbeid
 • Nattarbeid
 • Tidspress, stress

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Irritativt eksem, allergisk kontakteksem ( Håndeksem )
 • Muskel- skjelettlidelser
  • Case-control studier ved ortopediske avdelinger viser at renholdspersonell er signifikant overrepresentert sammenlignet med andre yrkesgrupper blant pasientene som har belastningslidelser i overekstremitetene
  • Studie med MR og elektrofysiologiske målinger viser at renholdspersonell sammenlignet med andre yrkesgrupper har subkliniske skader på nervus medianus, funn som kan være forstadier til carpal tunnel syndrom
 • Astma
  • Det finnes en rekke studier som viser sannsynlig yrkesbetinget astma som resultat av eksponering for en rekke kjemiske komponenter fra vaskemidler

Oppfølgning

Arbeidsplassen

 • Datablad på alle kjemiske midler brukt i arbeidsprosessen bør innhentes, være lett tilgjengelig og brukes
 • En rapport fra STAMI (2/2017) viser at mengden inhalerbar og torakal aerosol kan reduseres med mer enn 92 % ved å bruke en lavtrykksprøyte med regulerbar dyse
 • Alle arbeidsprosesser bør vurderes i forhold til behov for verneutstyr som for eksempel hansker, beskyttelse av udekket hud og vernebriller
 • Fuktighetskremer bør være lett tilgjengelig for de ansatte gjennom hele arbeidsdagen
 • Kartlegging av ergonomiske sider ved rengjøringen bør gjøres for å redusere ensidig og tung belastning

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 1. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Arbeidsmiljø og helse - slik norske yrkesaktive opplever det. Hovedrapport. Oslo: STAMI; 2008. Rapport No.: 16
 2. ECON. Uførepensjonering i helseforetak. 2005.
 3. NHO Service. Renhold - Bransjestatistikk 2010-2011

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.