Politi

Om politiet

Politi og lensmannsetaten består av Politidirektoratet, PST, tolv regionale politidistrikter, fem nasjonale særorganer (Utrykningspolitiet, Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet og Politihøgskolen) samt Politiets fellestjenester og Politiets IKT-tjenester, tilsammen vel 10 000 ansatte. I tillegg er ca. 400 studenter ved Politihøgskolen til enhver tid utplassert i politidistriktene som en del av politiutdannelsen.


De nasjonale bistandsressursene (FNB) forsterker en grunnberedskap som allerede er iverksatt i det distriktet som skal motta bistand. Dette er en fellesbetegnelse for Beredskapstroppen (BT), Bombegruppen (BG), Politiets helikoptertjeneste (HELI), Den kongelige politieskorte (DKP) og Krise- og Gissel-forhandlerne (KGF).

HMS i politiet

HMS er meget viktig i politiet - da eksponeringen for risikofaktorer er høyere enn i de fleste andre bransjer. Politi og lensmannsetaten har pålegg om bruk av bedriftshelsetjeneste.
Nedenfor er det listet opp en del viktige yrkeseksponeringsfaktorer i politiet. Forekomsten og kompleksitet av disse kan variere. Hvert distrikt og særorgan skal ha en bedriftshelsetjeneste. Oslo politidistrikt har en egenordning mens øvrige distrikter og særorganer har innkjøpte tjenester.

Eksponering

Fysiske faktorer

 • Fysisk vold/ traume i forbindelse med pågripelser og skarpe situasjoner
 • Belastning i ekstremiteter og rygg (patrulje, oppdrag med tung vernevest og våpen)
 • Store fysiske anstrengelser (løping, klatring med tung oppakning)
 • Tunge løft og fysiske belastninger i ergonomiske belastende posisjoner
 • Ensidig gjentagende arbeid
 • Støy (skudd, eksplosjoner), samband (ørepropp), bruk av rambukk
 • Vibrasjoner (kjøretøy, båt, helikopter)
 • Temperatur (høyt, lavt, ekstrem kulde)
 • Bilkjøring under ekstreme forhold (utrykningskjøring)
 • Stråling (Mikrobølger (mobiltelefoni, TETRA(nødnett), Laser

Kjemiske faktorer

 • TW 1000 CS SPRAY
 • Pepperspray
 • Narkotikaeksponering ifm beslag - cannabis, amfetamin, metamfetamin, opioider ( fentanyl, karfentanil) PCP, mm
 • Gasser (CO, H2S, NOX)
 • Gass, røyk, partikler (skyting, sprengning, brann, mm)
 • Støv (svevestøv), blystøv og skyterøyk (skytebaner)
 • Miljøgifter (asbest, PCB)
 • Røykgasser (sprengning, knallskudd, skytevåpen)
 • Tungmetaller (Pb, Cu, Cd)
 • Støv/røyk (brann, eksos)

Psykososialt

 • Vold/forsøk på vold (pågripelser, arrest, transport)
 • Trusler verbalt og fysisk (klienter, sosiale media, patruljetjeneste, politivakt)
 • Psykisk stress (lange vakter, lav bemanning, krevende oppgaver)
 • Omorganisering
 • Traumatisk stress (nesten ulykker, væpnede trusler)

Biologisk

 • Nærkontakt med publikum; blodsøl, spytt, og stikkskader ifm førstehjelp og arrestasjoner
 • Smitte agens: Hepatitt A, B , C, HIV, TBC, Covid-19, Flått, Rabies, mm
 • Sopp (oppdrag og trening i utrangerte bygninger)
 • Hasjplanter og annen biologisk eksponering ifm aksjoner i rusmiljøer.
 • Anthrax sporer (fra trusselbrev)

Organisatorisk

 • Skiftarbeid. Arbeidstidsbestemmelser.
 • Organisasjonsendringer
 • Stress ifm byråkrati

Yrkesskade

 • Akutte skader i tjenesten pga basketak (hode, rygg, nakke, ekstremiteter, tenner)
 • Trafikkulykker
 • Vådeskudd
 • Div skader (stikk, skudd, knusning) under oppdrag
 • Arrestasjonstrening (pr i dag som regel ikke godkjent)

Yrkessykdommer/yrkesrelaterte sykdommer

 • Støyskade pga skyting, samband, eksplosjoner, bruk av rambukk (flere tilfeller)
 • Lungeaffeksjon (RADS, hyperreaktive luftveier, astma, KOLS ( etter eksponering for støv og gasser (CO, NOX, H2S, gasser ved brann, eksplosjoner),
 • Asbestrelatert lungeskade (pleuraplaque, asbestose, lungekreft, mesoteliom). Hittil ikke registrert
 • Jobbrelatert infeksjon (HBV, HIV, Covid-19). Hittil ikke registrert
 • Psykiske traumer etter sterke opplevelser
 • Post traumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Sjokkbølgetraumer etter eksplosjon (egne ladninger, desarmering av bomber)
 • Barotraumer (dykking)
 • Skade pga vibrasjon (HAVS, Raynaud) - MC, Helikopter)
 • Jobbrelatert kreft (kjemikalier, asbest, nattarbeid)

Helseovervåking iht. AML

 • Yrkesvaksine ( alle operative) : Tetanus, difteri, poliomyelitis, hepatitt A og B
 • Yrkesvaksine i forhold til spesialoppdrag utland (DKP, KGF, BT, INTOPS)
 • Støyeksponering
 • Oppfølging personer som har fått yrkesskade/ yrkessykdom
 • Selektiv helseovervåking med fokus på psykiske traumer etter oppdrag: debriefing, defusing, kollegastøtteordning
 • Oppfølging etter internasjonale oppdrag (INTOPS)
 • Screening av ansatte som er utsatt for sterke inntrykk kort og langsiktig (vold og seksualforbrytelser)
 • Asbesteksponering (tilfeldig ifm trening og i hus som er skadet)
 • Bly / tungmetall eksponering ifm skyting (innendørs og utendørs) - alle operative.
 • Skift- og nattarbeid (alle operative)
 • Kjemikalieeksponering

Helseattester/sertifisering

Bedømmelse av tjenestedyktigheten (legens fagvurdering) skjer i samsvar med tjenestested og tillitsapparatet (medisinske opptaks- og vedlikeholdskrav).


Følgende undersøkelser/helseattester eksisterer innen politiet:

 • Førerkort (bil, utrykningskjøring lett/tung lastebil, vogntog, minibuss, buss). Helsekrav finnes her (Førerkortforskriften). Attest kan utstedes av lege med norsk autorisasjon.
 • Helseundersøkelser ifm opptak (beredskapstroppen (BT), Den kongelige politieskorte (DKP), utrykningsenheten (UEH), spaning, krise og gisselforhandlere (KGF), bombegruppen ). Detaljer om kriterier for dette finnes her. Undersøkelser ifm opptak kan gjøres av spesialist i allmenn medisin eller arbeidsmedisin.
 • Sertifisering ift internasjonale oppdrag (INTOPS), samordnes med Forsvaret. Sertifisering kan gjøres av lege med norsk autorisasjon.
 • Flylegeundersøkelser (Medical Class 1 (piloter) og Class 2 (systemoperatører)). Se link her. Attest for Class 1 og 2 ( flygere) krever autorisert flylege ( Aeromedical examiner-AME). Attest for systemoperatører krever kunnskap om regelverket ( Medical class 2) men kan utføres av lege med norsk autorisasjon.
 • Kystskippersertifikat (DL5A)- sjøtjenesten, DKP BT. Helsekrav finnes her. Sertifisering kan gjøres av lege med norsk autorisasjon.
 • Offshore attest (BT, Bombe). Helsekrav finnes her. Attest kan utstedes av sertifisert petroleumslege.
 • Dykkerlegeundersøkelser (sivil og militær). Helsekrav finnes her. Attest kan utstedes av autorisert dykkerlege.

Undersøkelser

 • Audiometri (hørselstest): screening (10 dB) og terskelaudiometri ( opptak spesialenheter)
 • Synstest (fjern-, mellom- og nærvisus, fargesyn, synsfelt, dybdesyn, kontrast)
 • Synstest utvidet
 • Spirometri (inspirasjon og ekspirasjon)
 • EKG (12-kanal), ved. Behov arbeids EKG og Ecco cor
 • Diverse laboratorieanalyser

AKAN - rusmidler

Politi og lensmannsetaten følger AKANs retningslinjer mht oppfølging av ansatte med rusproblemer. Prøvetaking (disiplinære prøver) kan være mer komplisert enn i mange andre bransjer siden etaten har både personell med krav om pliktmessig avhold og sivile ansatte som ikke har slike krav. Ved AKAN-avtaler kan prøvetaking være en del av oppfølgingen (medisinske prøver).
Aktuelle lover er :

 • AML §9-1, §9-3, §9-4. Kontrolltiltak i virksomheten
 • Politiloven (§ 23)
 • Veitrafikkloven (§22)
 • Luftfartsloven (§§6-11-6-13)
 • Sjøloven (Kap 6A)

Fagmedarbeidere

 • Bjørn Aage Granhus, Bedriftsoverlege, Oslo Politidistrikt

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dr.med. Torsten Roland Kother, bedriftsoverlege Oslo politidistrikt

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.