Murer

Hensikt og omfang

Veiledningen omhandler arbeidsmiljøutfordringer blant murere. Den kan være et hjelpemiddel ved risikovurdering av arbeidsplassen.

Yrkesgrupper

 • murere
 • flisleggere

Eksponeringsfaktorer

Fysisk

Kjemisk

 • Mineralstøv
 • Silikatstøv1
 • Sement
  • Kalsiumoksyd som ved kontakt med vann blir kalsiumhydroksyd og er lokalt irriterende
  • Kromater kan gi opphav til forsinket allergisk reaksjon (type IV)
 • Løsemidler
 • Fungicider (tilleggsstoff i blant annet fugematerialer som silikon)

Annet

 • Ulykker i forbindelse med byggeplasser1
 • Psykososiale forhold 1(tidspress, akkord, lav kontroll osv.)

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Lunger
  • Det er rapportert om overhyppighet av mesoteliom (SIR 2,15) og lungekreft (SIR 1,28) hos murere. Asbest og kvarts er mulige årsaker2.
  • I en islandsk kohortstudie av murere finner en økt risiko for lungekreft og knytter denne risikoen til eksponering for heksavalent krom.
  • Kronisk bronkitt og obstruktiv lungelidelser er vist hyppigere blant murere enn andre yrker også når en korrigerer for røyking
  • Av alle dødsfall i England og Wales på grunn av silikose var bare gruvearbeidere hyppigere representert enn murere og steinkuttere
 • Hud
  • Kronisk irritativt eksem er oftest multifaktoriell med både kjemiske og fysiske årsaker (friksjon og fuktighet, sement er sterkt alkalisk)
  • Allergisk kontakteksem kan ta flere år å utvikle som ved allergi mot kromater eller relativt raskt (måneder) som ved for eksempel fungicider og herdekomponenter
 • Muskel og skjelett
  • Prepatellar bursitt
  • Forekomst av lave ryggsmerter i løpet av siste 12 måneder er funnet til 41% blant murere

Helseovervåking

Arbeidstaker

 • Helsesamtale med vekt på hudplager, evt. asbesteksponering, lungesymptomer, plager fra muskel-skjelett, arbeidsorganisering og bruk av verneutstyr
 • Lungefunksjonsundersøkelse kan være aktuelt, evt. støvlungeovervåking
 • Stimulere til røykeslutt

Arbeidsplassen

 • Ergonomiske tiltak, løfteredskaper mv.1
 • Datablad bør være systematisert og tilgjengelig for alle produkter som brukes
 • Tilgjengelighet og bruk av egnet arbeidstøy, verneutsyr (støvmasker, hansker, hjelm, vernesko, briller, kneputer, hørselsvern) i forhold til arbeidsoperasjon
 • Egnede tiltak mot støy og vibrasjon1

Illustrasjoner

Bilder (krever pålogging i NEL)

 • Kontaktallergi
 • Irritativt eksem
 • Prepatellar bursitt

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 1. Van der Molen HF, Veenstra SJ, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. World at work: Bricklayers and bricklayers' assistants. Occup Environ Med 2004; 61(1): 89-93. oem.bmj.com
 2. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Yrke og kreft i Norge. Oslo: STAMI; 2010. Report No.: 3. noa.stami.no

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.