Maler

Mulig eksponering

Fysisk

Kjemisk

 • Organiske løsemidler
  • Et vell av ulike kjemikalier som i all hovedsak kjennetegnes av at de er flyktige i romtemperatur og er lipofile
  • Løsemidler inngår som komponenter i maling, lim, tynnere og rensemidler
  • På grunn av mangfoldet innen gruppen henvises til annen litteratur vedrørende toksikologi og kjemi
 • Diisocyanater
  • De ulike typer isocyanater med reaktive isocyanatgrupper (-NCO) kan stort sett gi samme typer helseskader
  • Polymeriserte isocyanater (polyuretanmaterialer) uten rest av reaktive isocyanater er uten helserisiko så lenge de ikke blir varmet opp til over 200 °C
  • Isocyanateksponering kan forekomme under oppvarming (saging, sliping, lodding, sveising) av isocyanatholdig lakk, lim, maling eller skumplast, og ved blanding eller påføring av isocyanatholdig maling og lakk
 • Bly
  • Spesielt i forbindelse med renovering av gamle bygninger øker faren for eksponering for bly fra gammel maling, men dette er uvanlig
  • Spesialmaling for stålkonstruksjoner (skips- og offshoreindustri) kan inneholde bly
  • Se også vedlegg til Helseovervåkning av blyeksponerte
 • Krom
  • Trivalent krom ser ut til å ikke å være toksisk i motsetning til hexavalent krom som mistenkes være lokalt irriterende og sannsynligvis kreftfremkallende
  • Ulike typer særlig korrosjonshemmende spraymaling inneholder krom og da gjerne i kombinasjon med sink
 • Sink
 • Kobber
 • Potensielle helseskadelige komponenter i vannbasert maling og beis
  • Bisfenol A forbindelser (bindemiddel)
  • Ftalater (mykgjører)
  • Nonylfenoler og nonylfenoletoksilater (stabilisator i bindemiddel)
  • Oktylfenoler og oktylfenoletoksilater (stabilisator i bindemiddel)
  • Tributylltinnforbindelser (biocid)

Annet

 • Akkordjobbing (prispress) og stress kan virke inn på eksponering
 • Bruk av verneutstyr
 • Eksponering fra andre arbeidstakere på samme byggeplass (bystandereksponering)
 • Fallulykker

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Skader i nervesystemet forårsaket av eksponering for organiske løsemidler
 • De viktigste potensielle helseeffektene av isocyanater, er:
  • sensibilisering/allergi (astma, pneumonitt, rhinitt, dermatitt)
  • irritativ (konjuktivitt, rhinitt, skade i øvre/nedre luftveier, dermatitt)
 • Lunger
  • Blant de som får diagnosen arbeidsbetinget astma i Finland er malere overrepresentert se for øvrig Utredning av personer med mistenkt arbeidsrelatert astma bronkiale (1.6)
  • Spørreundersøkelser blant malere som bruker enten vannbasert eller løsemiddelbasert maling viser at sistnevnte hyppigere har luftveisplager som astma, hoste, bronkitt osv.
  • Caserapporter antyder at noen komponenter i vannbasert maling (bl.a. PFA) ser ut til å kunne gi astma eller kontakteksem basert på en allergisk mekanisme
  • En sammenligning mellom malere som bruker vannbasert maling og andre industriarbeidere viser at malere hadde en noe redusert FEV1 og FVC i løpet av arbeidsdagen samt en økt bronkial hyperreaktivitet (metacholin provokasjonstest)
 • Det er påvist overhyppighet av lungekreft hos malere, SIR 1,32 (1,22-1,43) hos menn og 2,96 (1,35-5,61) for kvinner1.
 • Bruk av slipeverktøy kan gi støyskade og vibrasjonsskade
 • Sprøytelakkering kan gi støyskade

Helseovervåking

Arbeidstakeren

Arbeidsplassen

 • Kartlegging over hvilke kjemikalier som benyttes, opprettelse av stoffkartotek med datablad, og sørge for at anbefalinger i forhold til bruk, ventilasjon, verneutstyr følges, ergonomiske forhold, sikring mot fall osv.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.