Hotell og restaurantarbeidere

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Denne oversikten omhandler bartender, kelner, servitør, kokk, stuepike (sistnevnte har en rekke fellestrekk med renholder
 • Bakere og deres spesielle arbeidsmiljø blir ikke omtalt i denne oversikten

Yrkesstatistikk

Antall sysselsatte innen yrket (1995)

 • Hotell og restaurant totalt
  • kvinner: 90000 menn: 17000
 • Servering
  • kvinner: 23000 menn: 6000

Hyppighet av uførepensjonering innen hotell og restaurant

(100% tilsvarer gjennomsnittet av uførepensjonering i alle yrker)

 • Kvinner: 182% Menn: (ikke tilgjengelige tall)

Primærdiagnose ved uførhet

 • Sykdom innen gruppene muskel og skjelett, hud og fordøyelsesorganer er nesten dobbelt så hyppig som primære årsak til uførhet blant ansatte innen hotell og restaurant sammenlignet med gjennomsnittet blant alle yrker

Mulig eksponering

Fysisk

Kjemisk

 • tobakksrøyk
 • carsinogener fra matlaging?
 • rengjøringsmidler

Psykososialt

 • skiftarbeid
 • høyt arbeidstempo
 • liten grad av egenkontroll over arbeidsmengde og tempo
 • "kunden har alltid rett"
 • konsekvenser av rusmiddelbruk blant gjester

Annet

 • ulykker
  • brannskader på kjøkken
  • vold

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Muskelskjelettsykdom 
  • Carpal tunnel syndrom finnes opptil 3 ganger så hyppig blant kokker sammenlignet med en referansegruppe
  • Oddsratio for epikondylitt blant kokker er funnet til 5,4
  • Oddsratio for low back pain blant kokker funnet til 1,9
  • Flere artikler viser til økt forekomst av tendinitter i hånd, arm og skulder blant servitører
 • Rusmiddelmisbruk
  • Det er generell oppfatning om at forekomst av alkoholisme blant servitører og bartendere som yrkesgruppe er økt. En finner lite forskningsresultater som bekrefter dette. Økt forekomst av såkalt alkoholrelatert cancer er imidlertid vist økt blant denne gruppen. Dette kan kanskje tolkes som at problemet i hvert fall har vært tilstede
 • Støyskade
  • Enkelt studier har vist forekomst av sensorineuralt hørselstap på over 40% blant ansatte i diskotek mot 10% i referansegruppen. Støymålinger viser at nivået på støy ofte er over 85 dBA. Tinnitus er også hyppigere en plage blant ansatte i barer/diskotek (se egen veiledning om utredning av yrkesbetinget støyskade )
 • Kreftsykdom
  • 2 store norske kohort studier (en med mannlige og en med kvinnelige servitører) har undersøkt forekomst av kreft ved hjelp av kobling opp mot kreftregisteret
   • Blant servitører av begge kjønn ser forekomsten av lungecancer ut til å være signifikant større enn forventet (ca dobbelt så hyppig)
   • Hos mannlige servitører var i tillegg kreft i tunge, munn, pharynx, larynx, øsofagus og lever signifikant hyppigere enn forventet
   • Røykevaner og alkoholinntak er viktige faktorer ved disse krefttypene
   • Funnene er bekreftet i senere nordiske studier, og servitører ser ut til å være yrkesgruppen med den høyeste forekomst av kreft generelt
 • Reproduksjonsskader
  • Studier med mulitvariete analyser og med flere yrkesgrupper viser at stuepiker er mer utsatt for å føde premature barn eller barn med lav fødselsvekt (SGA). Tunge løft og lange skift er faktorer som ser ut til å spille en rolle i denne sammenhengen. Relativ risiko for prematuritet eller SGA i slike studier er oppgitt til å være 1, 5
 • Hjertekarsykdom
  • Hjertekarsykdom forekommer hyppigere blant ansatte i hotell og restaurant bransjen sammenlignet med gjennomsnittet av alle yrkesgrupper. Dette gjelder flere yrker og mange av disse har til felles at de ansatte jobber skiftarbeid

Helseovervåking

Arbeidstakeren

Arbeidsplassen

 • IA-arbeid. NAV har laget en veileder om IA-arbeid innen hotell- og restaurantbransjen1
 • Kartlegging av støy
 • Optimalisering av turnus og skiftordning kan minske mulige helseskadelige effekter av skiftarbeid
 • Vurdering av inneklima og ventilasjon bør være en prioritert oppgave både ved kjøkken og oppholds steder for publikum
  • Hotell og restaurant er en av de få arbeidsplasser hvor ansatte kan ha problemer med å unngå passiv røyking
 • Tiltak og aktiv holdning i forhold til arbeidsplasser med høy andel røykere kan være et satsningsområde
 • Vurdering av rengjøringsmidler og rengjøringsmetoder er et sentralt område for å unngå arbeidsrelaterte plager
 • Misbruk av rusmidler, bedriftslegens rolle

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 1. NAV: Hotell og restaurant. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet.2006.

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.