Butikkansatte

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Ansatte i detaljhandel med vekt på butikker hvor kassaapparat er en vesentlig del av virksomheten som for eksempel i dagligvarebransjen

Mulig eksponering

Fysisk

 • Ensidig gjentagende arbeid
  • Ekspedering i kasse ved supermarked er kanskje den mest utfordrende belastningsfaktor innen bransjen og en rekke studier er gjort. Noen studier peker på at de ergonomiske fordelene man oppnår med strekkodelesere forsvinner siden tempoet også går opp ved slik effektivisering. Se for øvrig under dokumentasjon
  • I utlandet, men i mindre grad  i Norge, har noen butikker eget personale til å fylle bæreposene for kundene etter betaling. Studier peker på at denne arbeidsfunksjonen er spesielt belastende på håndledd. Man ser hos disse ansatte de samme plagene kassabetjeningen hadde før innføring av løpebånd og strekkodelesere
  • Prising av varer, ofte med tunge tekniske innretninger, medfører både statisk belastning i holdefunksjonen og ensidig gjentagende bevegelse med vekt
 • Tunge løft
  • Mange butikker har lager i tilslutning til butikken slik at lossing og lasting er vanlig arbeidsmiljøfaktor i bransjen.
   • Lagerfunksjonen gjøres ofte av betjeningen i butikken og er dermed ikke betjeningens hovedfunksjon. Dette kan medføre at kunnskapen om løfteteknikk blant personalet og potensielle farer på et lager er manglende. Faren ved manglende eller feilaktig bruk av  løftehjelpemidler er av samme grunn også større
   • Siste ledd i denne arbeidsprosessen er å få varene opp i hyllene hvor man ofte er forhindret i å bruke hjelpemidler

Kjemisk

 • Væsker og gasser i kjøleanlegg
  • Ved uhell i kjøle- og fryseanlegg kan det skje utslipp av slike gasser
   • Fluorerte hydrokarboner (CFC-gasser, for eksempel freon) er tunge, fargeløse, ikke vannløselige og vanligvis ikke brennbare gasser. Bortsett fra miljømessige hensyn i forhold til osonlaget, betraktes ikke gassene som spesielt farlige. Store konsentrasjoner kan fortrenge oksygen. Ved brenning av disse gassene oppstår klor, klorider og fluorider som er sterke irritanter i luftveier. Slike reaksjoner er rapportert blant kjøleteknikere som røyker under arbeidet
   • I større kjøleanlegg brukes av og til ammoniakk (NH 3 ). Denne har karakteristisk lukt som kjennes også i lavere konsentrasjoner enn det som gir sterke irriterende reaksjoner i slimhinner

Psykososialt

 • Høyt arbeidstempo med kunder alltid til stede i arbeidstiden
 • Deler av bransjen preges av hyppige strukturelle endringer, spesielt på eiersiden. Dette kan medføre kjente negative effekter slik sett ved endringsprosesser generelt
 • Kvelds- og helgearbeid
 • "Kunden har alltid rett" eller faktoren "det moderne tjenerskap"
 • Ungt arbeidsmiljø med stor turnover og høy andel deltidsansatte kan skape ustabile forhold
 • Trusselsituasjoner
  • Butikktyveri
  • Ran

Annet

 • Smitteproblematikken er i prinsippet tredelt
  • Ansatte smittes via dråpesmitte av kunder
   • En finner lite bransjespesifikke publikasjoner om dette, men enkelt studier i andre land viser at ansatte i supermarked som har direkte kontakt med kunder er hyppigere seropositive for mykobakterier sammenlignet med kolleger uten slik kundekontakt noe som bekrefter prinsippet om enn ikke agens er aktuell for norske forhold
  • Ansatte smittes på grunn av behandling av kontaminerte ferske varer
   • Dette er et felt som i all hovedsak kommer inn under Mattilsynet og en viser til  deres forskrifter omkring dette, samt et eget dokument om zoonoser. Bedriftshelsetjenesten må likevel regnes som kompetanseleverandør innen hygieniske aspekter ved dette og da med ansattes helse i fokus
  • Ansatte er smittebærere og overfører smitteagens via ferskvarer til kunder
   • En bedriftshelsetjeneste må regne med å komme inn som rådgiver innenfor denne problematikken med gastroenteritter hos ansatte etter utenlandsopphold eller infiserte sår som kanskje viktigste enkelt sykdommer

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Belastningssykdommer
  • Carpal tunnel syndrom rapporteres som en vanlig sykdom i bransjen
  • Flere studier peker på cervico-brachiale lidelser som en gruppe sykdommer som er aktuelle for ansatte som tilbringer mye tid ved et kassaapparat. Mange av studiene er lite diagnose-spesifikke i sin omtale om yrkesbetingede lidelser i bransjen og mange er basert på spørreundersøkelser
 • Hudsykdommer
 • Posttraumatiske stressreaksjoner etter ran og lignende trusselsituasjoner vil alltids være en relevant problemstilling for en bedriftshelsetjeneste for butikkbransjen

Helseovervåking

Arbeidstakeren

 • Det er ingen krav om helseovervåking av butikkansatte
 • Nedsatt arbeidsevne rapporteres relativt høyt blant butikkansatte1

Arbeidsplassen

 • Innstillingsmulighet av arbeidshøyde, sittestilling, og aksjonsradius for operatør av betalingsenheter samt varighet av belastningen er en viktige faktorer for å kunne redusere belastningssykdommer
 • Opplæring av ansatte i løfteteknikk med og uten hjelpemidler
 • Ergonomisk rådgiving ved valg av nytt utstyr
 • Forebyggende tiltak i forhold til ran og butikktyveri se også egen veiledning om dette
 • Gode beredskapsrutiner kan redusere faren for fysisk og psykisk skade ved ran og lignende trusselsituasjoner (se egen veiledning om ran og vold )
 • Butikkansatte scorer lavt på jobbtilfredshet1. Kartlegging av det psykososiale/organisatoriske arbeidsmiljøet kan deffor være særlig aktuelt.

Dokumentasjon

 • Et spørreundersøkelse designet for å finne forekomst av belastningssykdommer ble gjort på alle ansatte i 7 supermarked. En tredjedel rapporterte slike plager og ansatte som brukte mest tid ved kassen var overrepresentert blant disse. Stående betjening av kassen kom frem som en særskilt belastende faktorer i denne undersøkelsen
 • I en spørreundersøkelse blant over 1000 ansatte i ulike supermarked finner en forekomst av symptomer som ved carpal tunnel syndrom på over 60%. Forekomsten var positivt korrelert til tidsbruken ved strekkodeleser, alder og varighet av yrket
 • 42 ansatte i kasse ble over tid utsatt for ulike kombinasjoner av lav eller høy stilling på betalingsbånd samt nær eller fjern avstand til strekkodeleseren. De ble underveis spurt og undersøkt med hensyn til spesifikke plager fra ulike deler av bevegelsesapparatet. Studien viser at betalingsenhetens design ikke overraskende har betydning for forekomst av plager. Høyden på på båndet og operatørens kroppslengde spilte en signifikant rolle

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 1. NOA - nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Arbeidsmiljø og helse - slik norske yrkesaktive opplever det. Hovedrapport. Oslo: STAMI; 2008. Report No.: 16.

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.