Brannmann

Mulig eksponering

Fysisk

 • Tunge løft
 • Store fysiske belastninger over korte tidsrom med tungt utstyr
 • Varme

Kjemisk

 • Toksiske gasser er den største trussel mot liv og helse ved brann ved siden av varme og oksygenmangel
  • Viktige bestanddeler av røyk som bør nevnes er sot, karbonmonoksyd, karbondioksyd, nitrogenoksyder, hydrogencyanid, hydrogenfluorid, hydrogensulfat, isocyanater, mange typer klorerte hydrokarboner, formaldehyd og benzener
  • Karbonmonoksyd er en viktig faktor ved 50-80% av fatale ulykker
  • Polyvinylklorid (PCV) er den mest brukte plast. Ved brann vil omkring 50% av vekten til PCV omdannes til saltsyre, men en rekke hydrokarboner og også dioksiner produseres ved brann

Psykososialt

 • Stress som følge av
  • fare for alvorlig skade på seg selv eller kollega
  • opplevelsen av ofre med spesielt stygge skader
  • opplevelsen av ulykker hvor barn eller andre sårbare er ofre
  • utøvelse av vanskelig førstehjelp

Annet

 • Skiftarbeid

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Hjertekarsykdom
  • Det har vært antydet at brannmann som yrke er assosiert med en høyere risiko for hjertekarsykdom, men studier hvor man korrigerer for andre kjente risikofaktorer som for eksempel røyking viser ingen slik økt forekomst av hjertekarsykdom
 • Lungesykdom
  • Akutte effekter ved inhalasjon av irriterende gasser kan variere fra lett irritasjon med hoste via bronkospasme til fullt utviklet lungeødem og respirasjonssvikt
  • Lungefysiologiske undersøkelser av brannmenn før og etter utført brannslokning viser redusert FEV1 og FVC etter flere dager, men kun blant brannmenn som ikke brukte godkjente masker
  • Langtidsoppfølging med lungefysiologiske undersøkelser gir ikke et entydig svar på om brannmenn løper større risiko enn andre yrker. De fleste studier med brannmenn peker på at sigarettrøyking er den overskyggende viktigste faktoren i forhold til risiko for nedsatt lungefunksjon
 • Øyeskader
  • En stor undersøkelser i England viser at øyeskader blant brannmenn som trenger sykehushjelp oppstår med en frekvens på ca 1 skade per 50000 arbeidstimer, eller 1 skade per ca 30 årsverk1. Dette er høye tall sammenlignet med andre yrker. 80% prosent av disse skadene oppstod hos brannmenn som ikke brukte verneutstyr for øyne
 • Støyskader
  • Støyskader ser ut til forekomme hyppigere blant brannmenn enn en rekke andre yrker. Studier peker på at grad av eksponering for sirener er korrelert med grad av hørselstap
 • Kreftsykdom
  • Flere større cohort studier som vurderer risiko for ulike kreftformer blant brannmenn er gjort og resultatene er ikke entydige. Av de studier som finner signifikant økt risiko trekkes hjernetumorer, lungekreft, nyrekreft, prostatakreft og noen former for leukemi som mulige yrkesbetingede kreftformer
 • Psykiske lidelser

Helseovervåking

Arbeidstakeren

Helseattester

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 1. Owen CG, Margrain TH, Woodward EG.. Aetiology and prevalence of eye injuries within the United Kingdom fire service. Eye 1995; 9: 54-8.
 2. Wagner D, Heinrichs M, Ehlert U. . Prevalence of symptoms of posttraumatic stress disorder in German professional firefighters. American Journal of Psychiatry 1998; 155(12): 1727.
 3. Skogstad M, Skorstad M, Lie A, Conradi HS, Heir T, Weisæth L. Work-related post-traumatic stress disorder (PTSD). Occup Med (Lond) 2013;63:175-82.

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.