Helseklarering av personer i petroleumsvirksomhet på den norske kontinentalsokkel

Hvorfor skal man helseklareres?

For personer som jobber offshore på den norske kontinentalsokkel, finnes det ifølge norsk lov helsekrav som må være oppfylt. Dette er fordi offshorearbeid ofte krever bedre helse enn arbeid på land. Generelt vil undersøkelsen kartlegge om personen er i stand til å oppfatte faresignaler, mestre evakueringssituasjoner, og utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Hvem har ansvaret?

Operatørselskapet har hovedansvaret for at alle arbeiderne deres har en gyldig helseklarering. Samtidig er det den enkeltes ansvar å påse at man til enhver tid kan legge fram en gyldig klarering. Før selve helseundersøkelsen skal man avgi en egenerklæring om sin egen helsetilstand. På denne vil man også finne en oversikt over hvilke undersøkelser som kan bli gjennomført.

Hvor lang er gyldigheten av klareringen?

Generelt er helseklareringen gyldig i 2 år, regnet fra utstedelsesdato. Dersom spesielle medisinske grunner foreligger, kan det gis kortere gyldighetstid. Har man vært utsatt for sykdom eller arbeidsuførhet som har vart i mer enn 8 uker sammenhengende, skal helseklareringen fornyes. I tillegg kan operatørselskapet i visse situasjoner kreve at det legges fram ny helseklarering.

Hva kreves for å få en helseklarering?

Det vil kreves en generelt god allmenntilstand. Dersom man har nedsatt syn, men ser godt med briller eller kontaktlinser, vil det bli krevd at man til enhver tid bruker disse hjelpemidlene og at man alltid har med reserve. Det samme gjelder ved hørselsnedsettelse; man er nødt til å bruke høreapparat mens man befinner seg offshore. Personer med kraftig nedsatt bevegelsesmulighet, rusproblem eller behandlingstrengende sinnslidelse, oppfyller ikke helsekravene. Tilstander som kan medføre plutselig bevissthetstap, som for eksempel sukkersyke type 1 eller epilepsi, vil også medføre at men ikke blir klarert for offshorearbeid. Gravide vil etter 28. uke av svangerskapet heller ikke få en slik helseklarering.

Hvem oppbevarer papirene?

Selve klareringen skal den sertifiserte personen selv ha. Kopi sendes vanligvis til arbeidsgiver.

Hvilke rettigheter har man?

Dersom legen finner at man ikke er skikket til å arbeide offshore, har man rett til å få saken behandlet av Statens Helsetilsyn, eventuelt av en klagenemnd, dersom dette skulle være ønskelig.

Vil du vite mer?


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.