Helsekontrollen av nyansatte

Hva går den ut på?

Når du begynner i et nytt arbeid, er det viktig å få kartlagt helsesituasjonen din. Helsekontrollen av nyansatte tar sikte på å kartlegge arbeidstakerens helse i forhold til det arbeidsmiljøet han eller hun kommer til å bli utsatt for senere. For arbeidstakeren er dette en trygghet fordi du raskt vil kunne få svar på om dette er et passende arbeid, eller om man må sette i verk spesielle tiltak.

Helsekontrollen vil være tilpasset den arbeidssituasjonen som er aktuell. Det er viktig at du tenker på hva slags arbeidsmiljøer du har vært utsatt for tidligere, og om du har erfart noen problemer av helsemessig karakter i tidligere arbeidsforhold. Allergier og andre sykdommer av lengre varighet er viktig å opplyse om. Det vil bli gjennomført en enkel undersøkelse der blant annet syn og hørsel vil bli testet. I noen tilfeller kan det være aktuelt å utføre en lungefunksjonstest, dersom arbeidet tilsier dette. På helsekontrollen vil du også få mulighet til å spørre om forhold du måtte lure på vedrørende helsen din og det arbeidet du skal begynne med.

Hva er hensikten?

Dette er en rutinemessig undersøkelse, der du vil kunne få dokumentert din egen helse med tanke på situasjoner som kan oppstå senere. Det er bare i få tilfeller at det vil være nødvendig å iverksette tiltak. I noen tilfeller kan utfallet bli at den nye arbeidstakeren blir anbefalt å gjøre noen endringer, som for eksempel å begynne å mosjonere mer, slutte å røyke, eller bruke personlig verneutstyr. I andre tifeller kan det være aktuelt å iverksette mindre tiltak for å forebygge helseskade. I alvorlige tilfeller kan det være snakk om å anbefale omskolering, da arbeidssituasjonen ikke vil være holdbar for vedkommende over tid.

Vil du vite mer?


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.