Isocyanater

Kjerneopplysninger

 • Isocyanater er en fellesbetegnelse på kjemiske stoffer med en eller flere funksjonelle isocyanatgrupper (NCO) i molekylstrukturen
 • Diisocyanater har to funksjonelle isocyanatgrupper, og brukes som utgangspunkt for dannelse av polyuretaner (benevnes ofte som monomere isocyanater)
  • Vanlige eksempler på diisocyanater er toluendiisocyanat (TDI), metylendifenyldiisocyanat (MDI), heksametylendiisocyanat (HDI) og isoforondiisocyanat (IPDI)
 • Monoisocyanater med en funksjonell isocyanatgruppe kan forekomme som forurensning i diisocyanater, og vil også kunne dannes ved termisk dekomponering av polyuretan
  • Vanlige eksempler er metylenisocyanat (MIC), fenylisocyanat (PhI) og isocyanatsyre (ICA)
 • Begrepene polyisocyanater og prepolymere isocyanater brukes om stoffer med flere funksjonelle isocyanatgrupper og lav flyktighet, og som dannes ved sammenbinding av isocyanater. Vanlige eksempler er biuret og isocyanaurat

Forekomst

 • Eksponering for isocyanater forekommer i forbindelse med arbeidsprosesser hvor polyuretanprodukter dannes eller brukes
  • Vanlige polyuretanprodukter er skummgummi, bygnings- og isolerskum, fugemasse, lim, maling og lakk
  • Arbeidstakere i skumgummibransjen, møbelindustrien, maling- og lakkindustrien, billakkeringsbransjen og bygg- og anleggsbransjen er derfor ofte eksponert for isocyanater
 • Eksponering for isocyanater kan også forekomme i forbindelse med arbeidsprosesser hvor polyuretanprodukter oppvarmes til temperaturer over 150°C
  • Typiske eksempler er når sveising, lodding og andre varme prosesser brukes på overflater som er belagt med polyuretanbasert produkter (maling, lakk, lim, osv).
  • Sveisere, bilopprettere, støperiarbeidere (bindemiddel i støpesand) og arbeidstakere i elektronikkindustrien (lodding på kretskortlakk) kan derfor være eksponert for isocyanater
  • Også oppvarming av andre plastmaterialer som fenolformaldehyd- urea, bakelitt og uretanoljer vil kunne avgi isocyanatforbindelser

Helseeffekter

Aktuelle diagnoser

 • Isocyanatforbindelsene er generellt luftveisirriterende, og vanlige symtomer blant eksponerte arbeidstakere er hoste, rhinitt og tetthet i brystet
  • Isocyanater er blant de vanligste årsakene til yrkesastma
  • Astmasymtomer kan opptre forsinket i forhold til aktuell eksponering (for eksempel nattlige symtomer).
  • Andre eksempler på andre luftveissykdommer er allergisk alveolitt, RADS og nedsatt lungfunksjon
 • Eksponering for isocyanater kan også forårsake irritativt og allergisk kontakteksem, men allergisk kontakteksem overfor isocyanater er sjelden
 • En av diisocyanatene (TDI) er klassifisert som kreftfremkallende. Det er likevel ikke beskrevet overhyppighet av kreft i befolkningsundersøkelser av isocyanateksponerte arbeidstakere

Skademekanisme

 • De undeliggende mekanismene for utvikling av diisocyanat-indusert astma er fremdeles uklare
  • Trolig kan astma utvikles både gjennom generelle toksisk/irritative effekter, induksjon av uspesifikk hyperreaktivitet og astma (RADS) og gjennom spesifikk sensibilisering
  • Ca 10-30 % av arbeidstakere med isocyanatastma oppgis å ha detekterbare mengder av IgE-antistoffer overfor isocyanater
  • Hos sensibiliserte arbeidstakere vil astmautfall kunne utløses ved svært lave eksponeringsnivåer (< 1 ppb) og har i enkelttilfeller hatt dødelig utgang

Kartlegging og risikovurdering

Kartlegging

 • Luftveiseksponering anses som viktigste eksponeringsvei
 • Arbeidstilsynet har laget en enkel informasjonsside om isocyanater for bedriftene
 • På arbeidsplassen skal det gjennomføres risikovurderinger av alle arbeidsprossesser hvor isocyanater inngår eller kan bli dannet
  • Graden av isocyanateksponering skal bl.a. vurderes
   • En slik vurdering kan være basert på vurderinger av stoffenes flyktighet, av aktuelle prosessparametere, kunnskap om eksponeringsgrad ved liknende prosesser osv.
   • Dersom det etter en slik gjennomgang med stor grad av sikkerhet ikke kan konkluderes med at aktuell isocyanateksponering ikke er langt under gjeldene administrative normer, bør det som en del av risikovurderingen gjennomføres yrkeshygieniske målinger
   • Isocyanater har en luktterskel som er mye høyere enn deres administrative normer
   • På grunnlag av gjennomførte risikovurderinger skal det kunne tas stilling til hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å redusere eksponeringen, og hvilke tiltak som er nødvendige for sikre arbeidstakernes helse
 • Det finnes flere egnede metoder for prøvetakning- og analyser av isocyanater
  • Metodene forutsetter som oftes bruk av bærebare pumper som tilsluttes en impingerflaske eller et impregnert filter
  • Oppsamlede prøver må sendes et analyselaboratorium for analyse. Det er ingen generell konsensus om best egnet metode
  • Dette vil bl.a være avhengig av den konkrete eksponeringssituasjonen
  • Hvilken metode som bør velges bør derfor diskuteres med analyselaboratoriet på forhånd
  • STAMI og yrkes- og arbeidsmedisinske avdelinger kan gi råd om målinger av isocyanateksponering

Risikovurdering

Tiltak

 • Arbeidstilsynets veiledning om "Framstilling og bruk av polyuretanprodukter (isocyanater)" (bestillingsnummer 536, finnes ikke på internett)gir utfyllende informasjon om tilrettelegging av arbeidet, og om kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernernes helse. Nødvendige forebyggende tiltak inkluderer:
  • Arbeidstakere skal gis god informasjon om helserisiko, og om de tiltak som er vurdert nødvendig for å unngå helseskade
  • Produkter og prosesser som innebærer eksponering for isocyanater bør hvis mulig erstattes med stoffer og prosesser som er mindre farlige for arbeidstakerne
  • Tekniske og andre tiltak (prosessinnelukking, ventilasjon osv) som reduserer eksponering for isocyanater mest mulig
  • Dersom slike tiltak ikke gir tilstrekkelig vern skal egnet personlig verneutstyr benyttes
   • Trykkluftforsynt åndedrettsvern skal alltid benyttes ved sprøyteoperasjoner, i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid
   • Åndedrettsvern med gassfilter kan bare benyttes kombinert med gode rutiner for masketilpassning og filterbytte
   • Ved bruk av arbeidshansker som vern mot hudeksponering, skal leverandør kunne dokumentere at hanskene er egnet til aktuell bruk
 • Helsekontroller bør gjennomføres av alle arbeidstakere som vil kunne bli eksponert for isocyanater i sitt arbeid, første gang før oppstart av arbeidseksponering og senere så lenge eksponeringen pågår

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

Fagmedarbeidere

 • Olve Rømyhr, yrkeshygieniker

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.