Helseovervåkning av blyeksponerte

Hensikt og omfag

Risikovurdering og hensikten med helsekontrollen

 • Opptak av uorganisk bly skjer først og fremst gjennom innånding eller svelging
  • Innånding av blyholdig støv, røyk eller damp er viktigste kilde til yrkesmessig eksponering
 • Ved akutt blyforgiftning kan arbeidstakeren få magesmerter (blykolikk), tretthet, hodepine, irritabilitet og andre symptomer fra nervesystemet
 • Langvarig blyeksponering kan påvirke blodet, det sentrale nervesystem og nyrene
  • Dette kan føre til anemi, nedsatt nerveledningshastighet, endret hukommelse, reaksjonsevne og oppfatningsevne
 • På overflaten av blyholdig materiale dannes blyoksyd. Dette foreligger i pulverform og overføres lett til fingrene ved berøring
  • Samtidig røyking kan øke blyopptaket hos blyeksponerte
  • Personer i samme bofellesskap som blyeksponerte kan vise forhøyede verdier av bly i blod
  • Selv moderat forhøyede blyverdier i blod kan gi fosterskader, ikke minst hjerneskader.
 • Hensikten med helseovervåkningen er å kunne avdekke
  • helseeffekter som kan skyldes blyeksponering
  • om arbeidstakeren eksponeres for bly i uakseptable mengder

Utvalgskriterier

 • Alle arbeidstakere med mulig blyeksponering skal undersøkes

Hyppighet

 • Ved mulig blyeksponering måles blymengden i blod hos alle
 • Fortsatt kontroll av blodblyverdier hver 3. mnd
  • Dersom tre etterfølgende kvartalskontroller viser verdier lavere enn 0,5 µmol/l for kvinner i fertil alder, og 1,0 µmol//l for øvrige arbeidstakere, kan kontroll av blyinnholdet i blod foretas en gang pr. år så lenge eksponeringsnivået og arbeidsforholdene er uendrede
 • Se vedlegg 2

Undersøkelsens innhold

Anamnese

 • Forekomst av thalassemi eller G-6-Pd- mangel må utelukkes før ansettelse
 • Ervervet anemi, nyresvikt eller leversvikt må kartlegges
 • Mulig eksponering på fritiden bør etterspørres
  • Bolig i trafikkbelastet område
  • Fritidsaktiviteter med mulighet for blyeksponering, f.eks. skyting
  • Familiemedlemmer som arbeider i blyinfisert arbeidsmiljø
 • Arbeidsanamnese med spesiell vekt på blyeksponering

Undersøkelser

 • Måling av blyinnhold i fullblod og urin kan benyttes som metode for å overvåke pågående blyeksponering og som mål for eksponeringsgrad. Jfr. Vedlegg 2
  • Ved blodprøver til undersøkelse av blyinnhold, er det spesielle krav til glass som benyttes til prøvetaking og forsendelse
  • For å unngå kontaminasjon med bly utenfra, tas prøven på vakumglass (blå kork) med Heparin, og glasset innsendes (Fürst).

Konklusjon

 • På bakgrunn av opplysninger som kommer fram i anamnesen bør bedriftslegen ta stilling til følgende spørsmål:
  • Skal arbeidstakeren frarådes arbeid med mulighet for blyeksponering?
  • Skal hyppigheten av blodprøver endres?
  • Skal årsaken til endrede blyblodverdier utredes?

Tilbakemelding og oppfølging

På individnivå

 • Tilbakemelding til arbeidsgiver
  • Bedriftslegen skal etter gjennomført helsekontroll gi tilbakemelding til arbeidsgiver om at kontrollen er gjennomført
  • Legen skal også gi opplysninger
   • dersom det må iverksettes spesielle vernetiltak
   • dersom arbeidstakeren må omplasseres til annet arbeid
 • Tilbakemelding til arbeidstaker
  • Bedriftslegen skal etter gjennomført helsekontroll gi tilbakemelding til arbeidstakeren om resultatet av den aktuelle blodblyverdi
  • Arbeidstakeren skal også ha opplysninger dersom:
   • hyppigheten av blodprøver skal endres
   • årsaken til endrede blyblodverdier skal utredes
   • det må iverksettes spesielle vernetiltak
 • Dersom arbeidstakeren skal omplasseres til annet arbeid, bør han innkalles til samtale for en muntlig informasjon om dette i tillegg.

På gruppenivå

 • Dersom helsekontrollen av de ansatte i en avdeling avdekker uakseptable eksponeringsnivåer, skal bedriftslegen ta initiativ til:
  • en nærmere utredning av de høye blodblyverdier for å finne årsaken til de uakseptable verdiene
  • miljøkartlegginger som forklarer og dokumenterer eksponeringsnivåene
  • tiltak som kan redusere eksponeringen
 • Forslaget skal sendes arbeidsgiver med kopi til AMU og hovedverneombud
 • Det bør med jevne mellomrom utarbeides anonymisert rapport om blodblyverdiene i avdelingen til AMU

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 
 • Rom W. Environmental and occupational medicine: The role of surveillance in occupational health. 1992.

Fagmedarbeidere

 • Norsk arbeidsmedisinsk forening, kvalitetsutvalget
 • Thomas R. Thomassen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.