Identifisering av arbeidstakere som skal ha lovpålagte helsekontroller

Hensikt og omfang

 • Hensikten med veiledningen er å beskrive hvordan BHT kan identifisere arbeidstakere med behov for vurdering av eksponeringer og behov for periodisk målrettet helsekontroll. Dette gjelder bl.a. helseovervåkning som er hjemlet i forskrifter og regler
 • Det er mange måter å gjøre dette på. Denne veiledningen presenterer en mulig framgangsmåte som samordner slike helsekontroller med virksomhetens eget HMS-arbeid
 • Veiledningen beskriver ikke hvordan helseovervåkningen skal gjennomføres og kvalitetssikres. Dette er beskrevet i " Basisveiledning for selektiv, målrettet helseovervåkning av arbeidstakere ."

Beskrivelse

Arbeidsgiver

 • Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåkning gjennom sitt ansvar for å sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av arbeidsmiljølov blir overholdt (AML §2-1).
 • Oppgavene er blant annet definert i AML §3-1 (se punkt g med henvisning til punkt c). I AML §11.4 fremkommer også krav til helsekontroll av ungdom som utfører nattarbeid.

BHT

 • BHT vil oftest være den fagressurs som skal bistå arbeidsgiver i dette arbeidet (AML § 3-3). Se også Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.
 • For at BHT skal kunne identifisere hvilke personer som har behov for helseovervåkning og/eller helsekontroll, må man ha tilgang til å vurdere
  • Den aktuelle eksponering
  • Ha kunnskap om:
   • Krav til helsekontroller i lover og forskrifter
   • Sammenhengen mellom eksponeringer og mulig helseeffekter

Helseovervåkningene kan deles i 2 kategorier:

 1. De lovpålagte.
 2. De faglig anbefalte ut i fra vurdering av eksponering. Det bygger på faglig kvalifiserte råd til arbeidsgiver fra for eksempel godkjent bedriftshelsetjeneste.

De lovpålagte

I medhold av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 14, er det gitt en rekke bestemmelser som pålegger arbeidsgiver en plikt til å påse at det foretas undersøkelser av arbeidstakernes helse. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

 • farlige kjemikalier, jf. kapittel 3,
 • støv med asbestfiber, jf. kapittel 4,
 • biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
 • støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
 • ioniserende stråling, jf. kapittel 15,
 • kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
 • elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16A,
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,
 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27.

I tillegg skal arbeidstakerne som jevnlig og som en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner, ref Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14.4 og ved nattarbeid, ref Arbeidsmiljøloven § 10.11

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Tor Erik Danielsen, overlege, dr. med., Seksjon for miljø og yrkesmedisin, Oslo Universitetssykehus.
 • Namf/Nfam

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.