Utredning av pasienter ved arbeidsmedisinsk avdeling

Innledning

 • Konsultasjonsdato.
 • Navn på den som har skrevet notatet.
 • Diagnose.
 • Hvem har henvist pasienten til utredning.
 • Kort beskrivelse av årsak til henvisning.
 • Hvem får kopi av tilbakemeldingen.
 • Ved spesialisterklæring dokumenteres at informasjon om sakkyndigrollen er gitt.

Slekt/sosialt

 • Sivil status, barn.
 • Opphopning av sykdommer i slekten (spør gjerne separat om foreldre, besteforeldre, søsken, barn).

Tidligere sykdommer

 • Kronologisk oversikt over tidligere sykdommer og sykehusinnleggelser.

Naturlige funksjoner

 • Appetitt, vektforhold, fordøyelse, vannlating, menstruasjon, seksualfunksjon, søvn.

Medikamenter

 • Aktuell medisinbruk, inkludert dosering.

Stimulantia

 • Tobakk, angivelse av debut og eventuelt opphør av daglig tobakksrøyking, samt daglig/ukentlig forbruk. Antall pakkeår kan angis.
 • Alkohol, angivelse av tidligere og nåværende forbruk.
 • Bruk av andre stimulantia.

Aktuelt

 • Symptomer og plager beskrives i en systematisk og logisk rekkefølge. Det er spesielt viktig å beskrive sykdomsforløpet nøye. Dette innebærer å få fram når symptomene oppstod, hvordan de har utviklet seg, samt hvilken relasjon de har til eksponeringer, arbeidsoppgaver, friperioder osv.
 • Resultater fra andre fagpersoners undersøkelser og vurderinger kan tas med her eller under ”Tidligere sykdommer”, alternativt under eget punkt ”Tidligere utredning”.
 • Pasientens helsetilstand og funksjonsnivå pr i dag beskrives.
 • Pasientens forventning til utredningen og fremtidig yrkesaktivitet kan tas med.

Generell yrkesanamnese

 • Kronologisk oversikt over skolegang.
 • Kronologisk oversikt over yrker og arbeidsplasser med angivelse av tidsrom.
 • Perioder med arbeidsløshet, sykmelding, arbeidsavklaring og uførhet tas med.

Spesiell yrkesanamnese

 • Innledende setning om yrkestittel, arbeidstid og skiftordning. Angivelse av eventuelle perioder som selvstendig næringsdrivende og forsikringsordning.
 • Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet og produksjon.
 • Beskriv arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser med tilhørende eksponering.
 • Eksponeringens innhold/art og nivå beskrives.
 • Varighet av aktuell eksponering ved hver arbeidsoppgave angis.
 • Bruk av verneutstyr.
 • Lokaler med angivelse av størrelse og ventilasjonsforhold (generell ventilasjon og punktavsug).
 • Maskiner og utstyr beskrives. For eksempel høytrykksprøyte, kost, rull, fjellbormaskin, vinkelsliper, samt grad av innebygging av maskiner og prosesser.
 • Forekomst av akuttsymptomer i tilknytning til spesielle arbeidsoppgaver.
 • Sikkerhetsdatablad til relevante produkter.
 • Opplysninger om bakgrunnseksponering.
 • Resultat fra eksponeringskartlegginger refereres.
 • Symptomer og plager hos andre arbeidstakere kan nevnes.

Fritidsanamnese

 • Fritids- og annen miljøeksponering.

Klinisk undersøkelse

 • Generelle observasjoner.
  • Evne til å gjøre rede for seg, grad av samarbeid og spesielle observasjoner.
 • Relevante kliniske undersøkelser.
 • Relevante kliniske kjemiske prøver og skjema for kartlegging av helsetilstand.

For detaljer om kliniske undersøkelser, klinisk kjemiske prøver og skjema for kartlegging vises det til øvrige arbeidsmedisinske veiledninger for spesifikke tilstander.

Vurderinger

 • Kort resymè av hva saken omhandler.
 • Generelt om sykdommen.
  • Beskrivelse av hva som er kjent om den aktuelle sykdommen, hvordan den vanligvis arter seg, hvordan den oppstår og utvikler seg.
 • Generelt om eksponeringen.
  • Beskrive hva som er kjent om den aktuelle eksponering, og om aktuell eksponering er vist å kunne føre til sykdom. Hvis det henvises til forskning eller enkelt-studier, bør hovedtrekkene fra disse gjengis på en enkel og forståelig måte.
 • Pasientens sykehistorie.
  • Sammenfatning av relevante opplysninger fra pasientens sykehistorie. Videre gjøres en vurdering av om pasientens sykehistorie er karakteristisk for det som er typisk for denne sykdommen.
 • Pasientens eksponering.
  • Sammenfatning av pasientens arbeidsoppgaver og eksponering. Vurdering av om eksponeringen er relevant og tilstrekkelig i tid og konsentrasjon til å kunne føre til økt risiko for sykdommen.
 • Sammenheng mellom eksponering og sykdom.
  • Vurdering av aktuell eksponering opp mot aktuelle sykehistorie. Vurdere relevante differensialdiagnoser som kan forklare symptomer og funn. Vurdere om andre eksponeringer kan være årsak til sykdommen.

Konklusjon

 • Kort setning som fastslår eventuell sammenheng mellom sykdom og eksponeringer.
 • Anbefalt plan for videre oppfølging, samt hvem som er ansvarlig for videre oppfølging av pasienten.
 • Råd angående søknad om yrkessykdom, og informasjon om eventuell melding til Arbeidstilsynet.
 • Råd angående fremtidig yrkesaktivitet.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Randi Olsen, overlege Arbeids- og miljømedisinsk avd., UNN, Tromsø
 • Ingemar Rödin, overlege Arbeids- og miljømedisinsk avd., UNN, Tromsø
 • Christin Ørbeck Sørheim, overlege Arbeids- og miljømedisinsk avd., UNN, Tromsø
 • Gerd Sissel Andorsen, overlege Arbeids- og miljømedisinsk avd., UNN, Tromsø

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.