Basisveiledning for selektiv, målrettet helseovervåkning av arbeidstakere

Hensikt og omfang

 • Helseovervåkning innebærer en oppfølging av den enkelte arbeidstakers helse over tid.
 • Kunnskap om mulige helseeffekter utvikler seg stadig og må kontinuerlig innarbeides i anbefalte retningslinjer.

Inklusjonskriterier

 • Det dreier seg om å identifisere hvilke ansatte som skal undersøkes på basis av en risikovurdering. Inklusjonskriteriene tar utgangspunkt i eksponering i forhold til grenseverdier der slike finnes. Det skal ikke tas hensyn til bruk av personlig verneutstyr.
 • Det må i tillegg brukes faglig skjønn med hensyn på mulig samvirkning av ulike eksponeringer og særlig sårbarhet / mottakelighet.
 • I alle tilfelle skal bedriftslegen journalføre hvorfor pasienten undersøkes - begrunnelsen for å inkludere.

Hyppighet

 • Hyppighet av undersøkelser kan variere.
 • En basisundersøkelse før noen utsettes for aktuelle eksponeringskategorier og likeledes ved fratredelse gir grunnlag for senere å avdekke mulige arbeidsrelaterte helseeffekter.
 • Hyppigheten av mellomliggende helseovervåkning baseres på hvor raskt eventuelle helseeffekter kan utvikles og må i noen grad individualiseres.
 • For noen eksponeringer er minimumsfrekvens fastlagt i forskrift.

Innhold

 • Enhver helseovervåkning innledes med en anamnese (oppdatert syke/eksponerings-historie).
 • Man må aktivt etterspørre kjente symptomer som kan oppstå fra aktuelle eksponeringer.
 • Videre undersøkelser og/eller tester bestemmes av egnethet i å avdekke mulige helseeffekter fra de aktuelle eksponeringene.

Tolkning av resultater

 • Det skal tydelig fremgå om det er, eller ikke er, gjort positive funn, om det er stillet noen diagnoser og om funn eller diagnoser har mulig, sannsynlig eller sikker arbeidsrelasjon.
 • Dersom omplassering til ikke-eksponert stilling anbefales, skal det også journalføres.

Dokumentasjon og tilbakemelding

På individnivå

 • Dokumentering av helseopplysninger i en helsejournal er hjemlet i norsk lov.
 • Den ansatte skal informeres om alle relevante funn og eventuelt få tilbud om videre utredning, henvisning eller behandling.
 • Det skal gis veiledning om eventuell eksponeringsrisiko i arbeidet samt mulighet for å redusere denne (personlig verneutstyr, personlig hygiene, synergimuligheter fra selveksponering).

På gruppenivå

 • Bedriften informeres om funn som kan initiere tiltak på arbeidsplassen.
 • Dette gjøres enten med informert samtykke fra den ansatte eller ved bruk av samlede, anonymiserte data.
 • Tilsynsmyndigheter informeres slik lover og forskrifter krever

Fagmedarbeidere

 • Erik Dahl-Hansen, Fagsjef / Ass. Director, Norsk Industri

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.