Meldeplikt ved smittsomme sykdommer

Hensikt og omfang

 • Smittsomme sykdommer meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, Folkehelseinstituttet. Kriteriene for hva som er en meldingspliktig sykdom revideres jevnlig.

Beskrivelse

Melding av gr. A-sykdommer

 • Disse sykdommene meldes fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og leger til MSIS, Folkehelseinstituttet med full pasientidentitet.
 • Legene benytter et eget skjema som de selv har tilgjengelig eller som de får tilsendt fra det medisinsk-mikrobiologiske laboratoriet sammen med prøvesvaret som indikerer en meldingspliktig sykdom.
 • Meldingen fra legene går i kopi til kommuneoverlegen i pasientens bostedskommune.
 • Pr. 31. januar 2020 inngår 72 sykdommer og tilstander i denne gruppen.

Melding av gr. C-sykdommer

 • I denne gruppen inngår sykdommer hvor det er nødvendig med en oversikt over situasjonen, men der det ikke er nødvendig med registrering av detaljerte opplysninger om enkelttilfeller.
 • Meldingen innholder avidentifiserte opplysninger
 • Den eneste sykdommen som overvåkes i gruppe C er influensalignende sykdom

Kilder

 • Mer om melding, varsling, meldeskjemaer og lovverk finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside i Smittevernveilederen.

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.