Helsesertifisering av personer i petroleumsvirksomheten offshore

Hensikt og omfang

 • Veiledningen beskriver helsesertifisering av personer som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten offshore
 • Legen må være godkjent petroleumslege for å utstede helseattesten
 • Utenlandske leger kan etter søknad til Statens helsetilsyn gis slik godkjenning.
  • Ved vurderingen av søknader vektlegges vedkommendes behov for slik godkjenning samt vedkommendes kjennskap til petroleumsvirksomheten på sokkelen
 • Ytterligere informasjon om helsekravene og dispensasjonsordningen finnes her

Utvalgskriterier

 • Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseattest.
  • Unntatt er personer som oppholder seg der uten at dette har forbindelse med vedkommendes ervervsmessige virksomhet
 • Kravet om helsesertifisering etter denne veiledningen gjelder ikke på fartøyer

Hyppighet

 • Helseattesten er gyldig i inntil 2 år regnet fra datoen den er utstedt
 • Helseattesten kan ut fra en medisinsk vurdering gis kortere gyldighetstid
 • Helseattesten skal ikke utstedes på grunnlag av helsesertifisering eldre enn 6 måneder
 • Helseattesten skal fornyes etter tilfeller av sykdom eller arbeidsuførhet som har vart i mer enn åtte uker sammenhengende
  • I begrepet "sammenhengende" regnes også tiden mellom oppholdsperioder vedkommende skulle vært i arbeid på sokkelen, selv om det ikke foreligger sykemelding som dekker friperioden
 • Operatørselskapet kan kreve fremlagt ny helseattest når det foreligger særlig grunn til det

Innhold i helsesertifiseringen

Se Helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs – Veileder til Forskrift.pdf

Skjemaer

 • Skjemaer som benyttes av ansatt og lege finnes på denne siden

Hvordan dokumentere

 • Egenerklæring og gjenparter av utfylte blanketter behandles som en del av vedkommendes journal og oppbevares i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende regler for leges og helseinstitusjons journal for pasient
 • Det er viktig at egenerklæringen og annen dokumentasjon oppbevares med tanke på senere behov for dokumentasjon, f.eks. i forbindelse med forsikringssaker

Informasjon til den ansatte

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Fagmedarbeidere

 • Merete Drevvatne Bugge, avdelingsoverlege, STAMI
 • Lise Sørbø, spesialist i arbeidsmedisin og overlege i Arbeidstilsynet

Tidligere fagmedarbeidere

 • Jens Smith-Sivertsen, bedriftslege, HMS-avd. Fredrikstad kommune
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.