Helseerklæring for ervervsmessig dykking

Dokumentet er under godkjenning i kvalitetsutvalget i Norsk arbeidsmedisinsk forening

Hensikt og omfang

 • Utstedelse av helseattest for yrkesdykkere kan kun gjøres av godkjente petroleumsleger med obligatorisk dykkerlegeopplæring (grunnkurs) med bestått eksamen. Her finner du mer.
 • Helsekravene er hjemlet i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs
 • Hensikten med dette dokumentet er å gi en innføring i denne helseattesten slik at andre leger kan gi noe informasjon ved forespørsel om temaet.
 • Helseattesten består av en egenerklæring om helse og en legeundersøkelse (skjemaet er tilgjengelig på internett, på hjemmesidene til Fylkeslegen i Rogaland).

Risikovurdering

 • Arbeidsgiver kan bare nytte dykker og personell på undervannsfarkost som har gyldig helseerklæring

Hensikten med undersøkelsen

 • Hensikten med undersøkelsen er å fastslå følgende:
  • Ingen kjente medisinske tilstander som begrenser evnen til å utføre arbeidet som dykker ( svømme, kommunikasjon, takle ansvaret og mentale evner)
  • Ingen kjente medisinske tilstander som medføre risiko for sikkerhet for dykkeren eller dykkerlaget han/hun deltar i (f. eks. tap av bevissthet, orienteringsevne panikkanfall)
  • Ingen kjente medisinske tilstander som kan bli verre som en effekt av dykking (f. eks. tilstander som disponerer for barotraumer)
  • Ingen medinske tilstander som disponerer dykkeren for dykker- eller yrkessykdommer
 • Helsetilstander som diskvalifiserer for dykking:
  • Helsesvikt som medfører plutselig tap av bevissthet, oppmerksomhet eller kognitiv yteevne (epilepsi, leilighetsanfall, ADHD, episodiske arytmier, migrene)
  • Helsesvikt som medfører plutselig tap av fysisk yteevne (astma)
  • Sykdommer og skader som omfatter kroppens luftfylte hulrom (ører, bihuler, lunger) og som derfor kan tenkes å påvirke evnen til trykkutligning av disse hulrommene (kronisk sinusitt, kronisk serøs otitt, KOLS)
  • Bruk av medikamenter som nedsetter fysisk eller psykisk yteevne eller som maskerer eller forverrer symptomer på trykkfallssyke (sedativa, sterke analgetika, NSAID)
  • Fedme (>30% kroppsfett)
  • Astma, epilepsi, tidligere spontanpneumothorax og insulinkrevende diabetes er i utgangspunktet absolutte kontraindikasjoner. Se veileder for detalj

Hyppighet

 • Yrkesdykkere skal gjennomføre årlige periodiske helseundersøkelser

Undersøkelsen

 • Undersøkelsen består blant annet av
  • Gjennomgang av egenerklæring og anamnese
  • Kropsmasseindeks: Hvis dykkeren har BMI>30 må årsaken utredes med måling av kroppsfett
  • Røntgen av lungene (første gangs undersøkelse)
  • Spirometri
  • Blodtrykk
  • 12-kanals EKG (første gang og deretter hvert 5. år etter 40 år)
  • Test av fysisk yteevne
  • Underskelse av hjernerver, sanseorganer, motorikk, sensibilitet, balanse, koordineringsevne og gange
  • Trommehinnensbeveglighet ved otoskopi
  • Syn og hørsel
  • Tannhelse
  • Røntgen av lange rørknokler for klokkedykker og hjelmdykker, men ikke regelmessig
  • Hb og urinprøve

Konklusjon

 • Vedlagt finnes tabell over noen kontraindikasjoner for yrkesdykkere
 • Kopi av kjennelse sendes Høyskolen i Bergen, Dykkerutdanningen, Sertifikatregister, Boks 7030, 5020 Bergen.
 • Klage på eventuelt avslag på helseerklæring for off-shore dykkere kan sendes Fylkesmannen i Rogaland.
 • Det finnes ingen klageinstans for innaskjærs dykkere.

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Fagmedarbeidere

 • Marit Skogstad, overlege, dr.med., STAMI
 • Norsk arbeidsmedisinsk forening, kvalitetsutvalget

Tidligere fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.