Helseundersøkelse av sjøfolk

Hensikt og omfang

 • Helseundersøkelse og utstedelse av helseerklæring, udyktighetserklæring eller midlertidig udyktighetserklæring skal utføres av godkjent sjømannslege
 • Det er Sjøfartsdirektoratet som gir leger godkjenning til å fungere som sjømannsleger
 • Liste over disse legene er tilgjengelig på internett
 • Helseundersøkelsen er regulert av egen forskrift
 • Denne veiledning har som hovedhensikt å gi informasjon til annet helsepersonell enn sjømannsleger for å gi disse innsikt i helsekravene. Dette blant annet for å kunne informere i de tilfeller sjøfolk er pasienter i helsevesenet forøvrig, men også i forhold til attføring og yrkesveiledning vil helsekravene i denne veiledning kunne gi relevant informasjon

Hensikten med undersøkelsen

 • Forskriften med tilhørende helseundrsøkelse skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste om bord og ikke utgjør en fare for andre eller for sikker drift av fartøyet

Utvalgskriterier

 • Forskriften gjelder for enhver som skal tiltre tjeneste eller som tjenestegjør på norske skip, fiske- eller fangstfartøy og flyttbare innretninger, som kommer inn under sjømannslovens virkeområde jf. forskrift av 31. januar 1986 nr. 222 om sjømannslovens virkeområde
 • Forskriften gjelder ikke for arbeidstaker over 18 år i tjeneste på:
  • a) Fiske- eller fangstfartøy som anvendes til fjordfiske, kystfiske eller bankfiske, og som ikke er sammenhengende ute i sjøen mer enn tre dager
  • b) Skip under 15 meter største lengde og som bare brukes i innenriks fart, med mindre skipet frakter passasjerer, eller er sammenhengende ute i sjøen mer enn tre dager
  • Se forskriften for mer utfyllende opplysninger

Hyppighet

 • Helseerklæringen er gyldig i 2 år
 • Helseerklæring utstedt til arbeidstaker under 18 år eller over 50 år, eller til arbeidstaker under 21 år som tjenestegjør på fiske- og fangstfartøy, er gyldig i 1 år
 • Utløper helseerklæringens gyldighetsdato når skipet befinner seg i sjøen er helseerklæringen gyldig til første havn skipet anløper
 • Helseerklæringen skal fornyes hvis arbeidstakeren skifter til en annen stilling som stiller strengere krav til helseerklæring, enn den stillingen arbeidstakeren tidligere hadde
 • Helseerklæringen skal fornyes etter tilfeller av arbeidsuførhet som har vart i mer enn åtte uker sammenhengende
 • Uten hensyn til bestemmelser om gyldighet skal rederi eller skipsfører kreve fremlagt ny helseerklæring hvis det er sannsynlig at arbeidstaker ikke lenger oppfyller kravene til helseerklæring
 • Arbeidstaker som har grunn til å anta at kravene til helseerklæring ikke lenger blir oppfylt, skal uten ugrunnet opphold informere skipsfører eller rederi og konsultere sjømannslege

Anamnese

 • Helsedirketoratet har utarbeidet eget skjema (se vedlegg) med blant annet egenerklæring om helse. Denne vil i praksis fungere som en mal for anamnese

Undersøkelser

 • I vedlegg til forskriften er helsekravene spesifisert i forhold til
  • Syn
  • Hørsel
  • Liste over sykdommer og tilstander som kan eller skal føre til hyrenektelse
 • Under referanser ligger direkte lenke til forskriften

Tilbakemelding og oppfølging

 • Når arbeidstaker oppfyller de krav som er satt til helse, syn og hørsel, skal sjømannslegen utstede helseerklæring på skjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet
 • Selv om resultatet av enkelte av de utførte undersøkelser ikke foreligger før tiltredelse i tjenesten, kan helseerklæring utstedes hvis sjømannslegen på bakgrunn av de øvrige undersøkelser anser det ubetenkelig
 • Sjømannslegen skal underrette arbeidstaker, rederi og Sjøfartsdirektoratet hvis de fullstendige undersøkelsesresultatene viser at arbeidstaker ikke oppfyller helsekravene for utstedelse av helseerklæring

Vedlegg

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.