Helseattest for sjåfører

Hensikt og omfang

 • Veiledningen skal kunne benyttes for å vurdere om det foreligger forhold som gjør at en person må vurderes som uskikket til arbeidet som sjåfør
 • Veiledning " Helseovervåkning av sjåfører " gir en rettledning for hvordan og hvor ofte man foretar målrettede helsekontroller av sjåfører, for på denne måte å kartlegge belastninger og risikofaktorer, samt forebygge helseskader relatert til belastninger i denne yrkesgruppen

Risikovurdering

 • Det primære ved undersøkelser av denne yrkesgruppe er å utelukke faktorer som kan påvirke trafikksikkerheten - det være seg somatiske sykdommer eller tilstander, såvel som psykiske (bevissthetsforstyrrelser, konsentrasjonsevne, ubalanserthet, rusmiddelproblematikk)

Hensikten med undersøkelsen

 • Hensikten med helsekontrollen er å finne ut om vedkommende kan få helseattest som sjåfør.

Hyppighet

 • For førerkort i klassene A, A1, B, BE, S og T kreves kun egenerklæring om helse såfremt det ikke foreligger sykdom, tilstand eller bruk av midler som svekker kjøreevnen. Varighet 15 år, men må ha gyldig helseattest etter fylte 75 år.
 • For førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E og for kjøreseddel etter førerkortforskriftens vedlegg 1, §4, kreves ved førstegangsutstedelse og fornyelse, legeattest på fastsatt skjema. Fem års varighet.
 • Sjåfører er ansvarlige for andre menneskers liv og sikkerhet (drosje-sjåfører/buss-sjåfører). Dersom arbeidsgiver ønsker hyppigere heleattester enn det førerkortforskriften tilsier, må dette innarbeides i den enkelte leges rutiner.
 • Flere detaljer finnes i Førerkortforskriften under kapittel 4: Gyldighetstid, begrensninger

Anamnese

 • Det er viktig å kartlegge om arbeidstakeren har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi eller bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) og når vedkommende hadde siste anfallet
 • Alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller atferdsforstyrrelser må utelukkes
 • En bør forsøke å få fram et hvert problem knyttet til utførelsen av jobben, som øket trettbarhet, konsentrasjons-problemer, muskelsmerter, synsvansker, nedsatt hørsel
 • Legen må gå igjennom spørsmålene i Statens vegvesens helseattest NA-0202 ved søknad om førerkort

Undersøkelser

 • Følgende undersøkelser skal alltid foretas:
  • Synsundersøkelse
  • Synsfeltsundersøkelse, evt. Donders test
  • Hørselstest, audiometri evt. "hviskestemmeprøven"
  • Vurdering av kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
  • Undersøkelse av førlighet
  • Vurdering av legemiddelbruk og bruk av rusmidler
  • Blod-, urin- eller andre relevante prøver og undersøkelser i den utstrekning det er nødvendig for å bedømme søkers helsemessige sikkerhet

Konklusjon

 • Bedriftslegen skal på bakgrunn av de opplysninger som er framlagt ta stilling til om arbeidstakeren er skikket til arbeidet som sjåfør eller ikke
 • Førerkortforskriftenes helsekrav legges til grunn for vurderingen

Tilbakemelding og oppfølging

Tilbakemelding og oppfølging på individnivå

 • Arbeidstakeren skal informeres muntlig om konklusjonen
 • Dersom arbeidstakeren har hatt epilepsi eller bevissthetstap, skal han henvises spesialist
 • Ved synsfeltutfall kreves øyelegattest - Helseattest førerett - syn
 • Ved alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller atferdsforstyrrelser, kan henvisning til psykiater være aktuelt
 • Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene og at tilstanden kan vare i 6 måneder eller mer, plikter legen å gi melding om dette til fylkesmannen. Se veiledning i "Varsling av førerkortinnehaver som ikke oppfyller helsekravene."

Tilbakemelding og oppfølging på gruppenivå:

 • Ikke relevant.

Hvordan dokumentere

 • Opplysninger som er kommet fram under helsekontrollen arkiveres i arbeidstakerens journal
 • Legeattest utferdiges på blankett NA-2020 fra Statens vegvesen. Arbeidstakeren får attesten med seg til biltilsynet.

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Fagmedarbeidere

 • John H. N. Syversen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.