Røyk- og kjemikaliedykkere

Hensikt og omfang

 • Veiledningen beskriver helsekontroll med tanke på helsesertifisering av røyk- og kjemikaliedykkere
 • Veiledningen er basert på Arbeidstilsynets veiledning "Helseundersøkelse for røyk- og kjemikaliedykkere"
 • Med røyk- og kjemikaliedykkere menes beredskapspersonell som er utdannet for å ta seg inn i områder fylt av røyk/gass, ikledd beskyttelsesutstyr og medbrakt luftflasker
 • Veiledningen omfatter alle typer røyk- og kjemikaliedykkere, enten de er en del av de kommunale brannvesen eller er røykdykkere i industrivernet eller i andre sammenhenger.

Risikovurdering

 • Røyk- og kjemikaliedykkere kan bli utsatt for ekstreme fysiske og psykiske påkjenninger i en redningssituasjon
 • Påkjenningene vil kunne representere en fare for personer som ikke er i god fysisk form eller har en sykdom som ikke er forenlig med slike påkjenninger
 • Kravene til helse, utholdenhet og fysisk styrke er de samme uansett alder, kjønn og stillingsgrad som røyk- og kjemikaliedykker

Hensikten med undersøkelsen

 • Røyk- og kjemikaliedykkere skal redde liv og berge materielle verdier og kunne redde seg selv ut av farlig område
 • Hensikten med helsekontroller er å påvise eventuelle medisinske forhold som fører til at røyk- og kjemikaliedykking representerer en økt helserisiko.
 • Det dreier seg om å ivareta sikkerheten både til den enkelte dykker og til dem vedkommende skal jobbe sammen med, samt personer som skal reddes ut av en farlig situasjon.
 • BHT tilbyr sin kompetanse ved testing av mannskaper med en påfølgende medisinsk anbefaling. Legen har ansvaret for en medisinsk totalvurdering.

Utvalgskriterier

 • Alle røyk- og kjemikaliedykkere skal gjennomgå kontrollen
 • Hver enkelt røyk- og kjemikaliedykker har et personlig ansvar for å gi melding til brannsjef eller BHT ved helsetilstander som dukker opp underveis, og som hemmer funksjonen som røyk- og kjemikaliedykker

Hyppighet

 • Hyppighet og krav til helse, kondisjon og styrke fremgår av veiledningen
 • Full helsekontroll skal gjennomføres før ansettelse som røyk- og kjemikaliedykker og senere ved 35,40, 42, 44, 46, 48 og 50 år. Senere hvert år. Gjennomføres av kompetent lege
 • Kondisjons- og styrketest skal gjennomføres 2 ganger i året. Denne bør gjennomføres av arbeidsgiver. Kravene er omfattende og veiledningen  inneholder forslag til treningsprogram.

Undersøkelser

Kondisjonstest - for detaljer - se veiledningen

 • Utføres vanligvis av arbeidsgiver og omfatter:
 • Tredemølletest
  • 8 minutters tredemølletest i utrykningsutstyr. Nærmere detaljer fremgår av veiledningen.

Styrketest - for detaljer - se veiledningen

 • Utføres vanligvis av arbeidsgiver og omfatter:
 • Test av styrke og utholdenhet i ben- og hoftestrekkere
 • Test av styrke og utholdenhet i armstrekkere og brystmuskulatur (Push-ups)
 • Test av styrke og utholdenhet i armbøyere og skuldermuskulatur

Medisinske undersøkelser - for detaljer - se veiledningen

 • Det skal foretas lungefunksjonstest, hvile-EKG (obs. cardiomyopati), blodtrykk og beregning av hjerte-kar risiko ved hver undersøkelse. Ved mer enn 2% risiko for hjerte-kardød neste 10 år skal videre utredning vurderes. Se forøvrig Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer
 • Kolesterol måles ved første gangs undersøkelse. Deretter er det trolig tilstrekkelig å måle det med 10-års mellomrom

Sykehistorie - for detaljer - se veiledningen

 • Yrkesanamnese og sykehistorie skal kartlegges, særlig mht røykevaner, rusmiddelbruk, og medikamenter.
 • Diagnoser som er særlig nevnt i veiledningen som problematiske mht godkjenning er rusmiddelmisbruk, alvorlige psykiske problemer, diabetes, andre endokrine forstyrrelser, hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer, sykdommer i nervesystemet, muskel- og skjelettsykdommer.
 • Det stilles videre krav til hørsel, syn og balanse, varmeintoleranse
 • Ved påvisning av graviditet hos en røyk- og kjemikaliedykker bør vedkommende umiddelbart omplasseres til annet arbeid

Konklusjon

 • Sykdommer som innebærer økt risiko ved røykdykking skal utelukkes
  • Det vil alltid være en relativt stor grad av skjønn i denne vurderingen
  • Veiledningen  inneholder en liste over sykdommer/tilstander som innebærer at røykdykking ikke er tilrådelig
  • Legen må i hvert enkelt tilfelle vurdere om noen tilstander gir så lite plager at røykdykking likevel kan anbefales
 • Det er ønskelig at BHT har tilgang til resultatene av kondisjons- og styrketestene

Tilbakemelding og oppfølging

Tilbakemelding på individnivå

 • Bedriftslegen skal gi en medisinsk anbefaling for den enkelte røyk- og kjemikaliedykker til oppdragsgiver, gjerne med kopi til arbeidstakeren
 • Vedlegg 2 kan brukes som tilbakemelding til oppdragsgiver.

Tilbakemelding på gruppenivå

 • Dersom røykdykkerne som gruppe har svakheter, bør det gis tilbakemelding på dette slik at ledelsen kan vurdere mulige tiltak for å utbedre dette
  • Slike tiltak kan være fysisk trening for å bedre kondisjonen, endret rekrutteringsstrategi for å redusere alderen ved ansettelser osv.

Oppfølging

 • Dersom det avdekkes tegn til sykdom som kan være til hinder for røykdykking, bør bedriftslegen sørge for at tilstanden blir utredet tilfredsstillende og at ev. behandling iverksettes

Hvordan dokumentere

 • Funn ved undersøkelsen skal dokumenteres i røykdykkerens journal
 • Vedlegg 1 er et skjema som kan brukes som dokumentasjon ved undersøkelsen

Vedlegg

 • Vedlegg 1 : Skjema til bruk ved undersøkelsen og for dokumentasjon av resultater.
 • Vedlegg 2 : Skjema for tilbakemelding til oppdragsgiver

Kilder

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Arve Lie, overlege, spes. arbeidsmedisin
 • Merete Drevvatne Bugge, overlege, spes. arbeidsmedisin

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.