Helseklarering av personer i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel

Hensikt og omfang

 • Veiledningen beskriver helsekrav, legeundersøkelse og helsesertifisering av personer som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen
 • Alle leger med norsk autorisasjon, i henhold til Lov om leger, er godkjente til å utstede helseerklæring for arbeid på innretninger på norsk sokkel, forutsatt kjennskap til Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten, med veiledning
 • Fra 1/1-2014 må man være godkjent petroleumslege for å utstede slik erklæring
 • Utenlandske leger kan etter søknad til Statens helsetilsyn gis slik godkjenning.
  • Ved vurderingen av søknader vektlegges vedkommendes behov for slik godkjenning samt vedkommendes kjennskap til petroleumsvirksomheten på sokkelen
 • Ytterligere informasjon om helsekravene og dispensasjonsordningen finnes her

Utvalgskriterier

 • Alle som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel skal til enhver tid kunne legge frem gyldig helseerklæring.
  • Unntatt er personer som oppholder seg der uten at dette har forbindelse med vedkommendes ervervsmessige virksomhet
 • Kravet om helseerklæring etter denne veiledningen gjelder ikke på fartøyer

Hyppighet

 • Helseerklæringen er gyldig i inntil 2 år regnet fra datoen erklæringen er utstedt
 • Erklæringen kan ut fra en medisinsk vurdering gis kortere gyldighetstid
 • Helseerklæring skal ikke utstedes på grunnlag av helseundersøkelse eldre enn 6 måneder
 • Helseerklæringen skal fornyes etter tilfeller av sykdom eller arbeidsuførhet som har vart i mer enn åtte uker sammenhengende
  • I begrepet "sammenhengende" regnes også tiden mellom oppholdsperioder vedkommende skulle vært i arbeid på sokkelen, selv om det ikke foreligger sykemelding som dekker friperioden
 • Operatørselskapet kan kreve fremlagt ny helseerklæring når det foreligger særlig grunn til det

Undersøkelser

Undersøkelsens innhold

 • Undersøkelsesskjemaet gir en oversikt over undersøkelser som bør foretas

Krav til helse

Vedkommende må oppfylle følgende generelle krav til helse:

 • være fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på innretningen og en evakueringssituasjon
 • være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs
 • ikke ha en tilstand som kan medføre at varsling ikke registreres
 • ikke ha en lidelse hvor bortfall av nødvendig medisinering eller som av andre grunner kan medføre alvorlig fare for egen eller andres helse og sikkerhet.
 1. Syn Synsstyrken (visus) må være god nok til at vedkommende kan arbeide på en sikker måte på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. Det må være normalt synsfelt på minst ett øye.
 2. Hørsel Hørselen må ikke være mer nedsatt enn at sikkerhetskritiske lydvarsler og taleinformasjon kan oppfattes.
 3. Hjerte-karsykdom Det må ikke være hjertesykdom eller karsykdom som kan medføre økt sannsynlighet for akutte behandlingstrengende sykdomstilfelle.
 4. Hjernefunksjonsforstyrrelser Det må ikke foreligge tilstander som medfører økt sannsynlighet for anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser eller andre anfall med redusert bevissthet.
 5. Psykiske lidelser Det må ikke være psykisk lidelse eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser.
 6. Diabetes Det må ikke være diabetes som behandles med insulin eller andre antidiabetika som kan føre til hypoglykemi.
 7. Misbruk Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet og arbeidsevne.
 8. Lungefunksjon Det må være tilfredsstillende lungefunksjon.
 9. Førlighet Førligheten må være tilstrekkelig til at vedkommende kan arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og mestre en nødssituasjon og evakuering.
 10. Medikamentbruk Det må ikke være bruk av medikamenter, enten disse er forskrevet av lege eller ikke, som reduserer vedkommendes mulighet til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og meste en nødssituasjon og evakuering.
 11. Andre lidelser Det må ikke være andre lidelser som medfører at kravene til helse og førlighet ikke er oppfylt, eller kan medføre behov for akutt medisinsk behandling som ikke kan ytes til havs.

Det må ikke være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig risiko i en nødssituasjon.

Helsekravene etter denne forskriften er ikke oppfylt ved svangerskap etter 28. uke.

For flere detaljer - se veiledningen

Egenerklæring

 • Den som undersøkes skal avgi egenerklæring om sin helsetilstand på egen blankett
 • Egenerklæringen skal gjennomgås av legen før undersøkelsen foretas

Anamnesen

 • I anamnesen må man få fram de opplysninger som er nødvendig for å kunne avgjøre om arbeidstakeren oppfyller helsekravet
 • Blankett for legeundersøkelse av personer i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel, kan benyttes som sjekkliste, men må ikke ansees for å være uttømmende

Undersøkelser

 • Det er opp til den sertifiserende lege ved klinisk skjønn å vurdere hva som er påkrevet av undersøkelser for å kunne avgjøre om arbeidstakeren oppfyller helsekravene
 • Blankett for legeundersøkelse av personer i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel, kan benyttes som sjekkliste, men må ikke ansees for å være uttømmende
 • For å påvise immunitet mot tuberkulose kan pirquet test være nødvendig
 • Rtg. thorax, evt. skjermbilde kan være aktuelt før helseattesten utstedes
 • Se også egen veileder for undersøkelsen

Konklusjon

 • Legen skal påse at saken er så godt belyst som mulig før avgjørelse om helseerklæring tas
 • Dersom legen etter undersøkelsen finner at en person fyller helsekravene, skal det utstedes helseerklæring på egen blankett
 • Dersom legen etter undersøkelsen finner at en person ikke fyller helsekravene, skal det utstedes erklæring om ikke oppfylte helsekrav på egen blankett.
 • Dersom den undersøkte lider av flere sykdommer/lyter som hver for seg ikke er diskvalifiserende, skal det foretaes en samlet vurdering av vedkommendes skikkethet i forhold til pkt. risikovurdering
 • Ved tvil skal legen innhente nødvendige opplysninger om forholdene i petroleumsvirksomheten og/eller rådføre seg med relevant spesialist

Tilbakemelding og oppfølging

 • Ut fra de funn som er kommet fram i løpet av undersøkelsen, skal bedriftslegen vurdere om den nyansatte bør informeres om helserisiko knyttet til arbeidet og behov for forebyggende tiltak

På individnivå

 • Dersom legen etter undersøkelsen finner at en person fyller helsekravene, skal det utstedes helseerklæring på egen blankett.
 • Selve erklæringen skal den sertifiserte personen selv ha. Kopien sendes vanligvis til arbeidsgiveren, men forskriften sier ikke noe om dette.
 • Dersom legen etter undersøkelsen finner at en person ikke fyller helsekravene, skal det utstedes erklæring om ikke oppfylte helsekrav på egen blankett.
 • Samtidig skal legen opplyse arbeidstakeren om retten til å få saken behandlet av Statens helsetilsyn ved Fylkesmannen i Rogaland, ev. av klagenemnd

Hvordan dokumentere

 • Egenerklæring og gjenparter av utfylte blanketter behandles som en del av vedkommendes journal og oppbevares i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende regler for leges og helseinstitusjons journal for pasient
 • Det er viktig at egenerklæringen oppbevares med tanke på senere behov for dokumentasjon, f.eks. i forbindelse med forsikringssaker

Informasjon til den ansatte

Hva finnes av skriftlig informasjon


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.