Helsekontroll av nyansatte

Hensikt og omfang

 • Hensikten med denne veiledningen er å beskrive det generelle innholdet i helsekontroll av nyansatte
 • Helsekontroll av nyansatte tar sikte på å kartlegge arbeidstakerens helse i forhold til arbeidsmiljø-eksponeringer
 • Helsekontrollen legges opp i forhold til arbeidsmedisinske faglige vurderinger av helseskadelige eksponeringer
 • Helsekontrollen skal omfatte aktuelle krav fastsatt i lover/forskrifter for vedkommende arbeid (kfr. referanser)
 • Helsekontrollen må i betydelig grad tilpasses det aktuelle arbeid som arbeidstakeren skal utføre. Denne siden ved helsekontrollen kan være beskrevet i andre veiledninger

Risikovurdering

 • Det skal foreligge en risikovurdering av det aktuelle arbeidet som den nyansatte skal utføre
  • Risikovurderingen baseres på informasjon i aktuelle forskrifter og arbeidsmedisinsk faglig vurdering
  • Vurderingen skal legges til grunn for innholdet i helsekontrollen

Hensikten med undersøkelsen

 • Informasjonen framkommet ved nyansattes helsekontroll skal danne grunnlag for:
  • Anbefaling om personlig atferd (trim, røykekutt, personlig verneutstyr, andre tiltak) for å unngå helseskade som følge av arbeidsmiljøpåvirkning
  • Tiltak i arbeidsmiljøet for å forebygge helseskade
  • Tilbakemelding til arbeidsgiver der dette er nødvendig/ønskelig
   • Dokumentasjon for seinere oppfølging

Utvalgskriterier

 • Det finnes ikke noen regler om at alle ansatte skal til nyansattundersøkelse.
 • For lovpålagte helsekontroller - se egen veiledning.
 • Det er eksponeringen på den aktuelle arbeidsplass som avgjør om arbeidstakeren skal ha selektiv helsekontroll som nyansatt
 • Arbeidsgiver har ansvar for å informere BHT om arbeidet og om mulige eksponeringer. Dette kan gjøres ved å be om slik informasjon når den ansatte meldes inn, f.eks. ved bruk av skjema som vist i vedlegg

Hyppighet

 • Den ansatte bør kalles inn til eventuelt førstegangs helsekontroll så snart som mulig etter ansettelsen

Undersøkelser

 • Ved førstegangs undersøkelse av nyansatte bør alltid innhentes:
  • Yrkesanamnese med opplysninger om tidligere eksponering, spesielt eksponering som er relevant i forhold til det nye arbeidet
  • Tidligere og nåværende sykdommer som er av betydning i forhold til det nye arbeidet
  • Spirometri og audiometri, spesielt hos ansatte som vil bli utsatt for lungebelastende komponenter eller larm
  • Synstest/synsvurdering vil være aktuelt i de fleste tilfeller, spesielt hos arbeidstakere som må mistenkes å være presbyope

Konklusjon

 • Med de funn som kommer fram i løpet av undersøkelsen, skal bedriftslegen vurdere om den nyansatte
  • Bør informeres om helserisiko knyttet til arbeidet
  • Har behov for forebyggende tiltak
  • Av helsemessige årsaker bør frarådes å ta arbeidet

Tilbakemelding og oppfølging

 • Finner bedriftslegen at den ansatte har sykdommer som gjør at han vil være til fare for seg selv eller andre i det aktuelle arbeidet, skal den nyansatte informeres om dette.
  • Hvis arbeidsgiver skal informeres må enten undersøkelsen være ledd i en sakkyndighetsvurdering eller man må få samtykke.
 • Finner bedriftslegen at den ansatte utsettes for spesiell risiko i sitt arbeid, skal det legges en individuell plan for helseoppfølging av den ansatte
 • Den ansatte og arbeidsgiveren skal ha kopi av konklusjonen når de bedriftsinterne rutiner er lagt opp slik
 • Rutiner som innebærer tilbakemelding til arbeidsgiver bør være behandlet i AMU

Hvordan dokumentere

 • Opplysninger framkommet under undersøkelsen skal arkiveres i arbeidstakerens journal

Informasjon til den ansatte

Hva finnes av skriftlig informasjon

Vedlegg


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.