Næringsmiddelansatte, oppfølging og kontroll

Hensikt og omfang

 • Beskrive oppfølgingsrutiner rundt ansatte i næringsmiddelsindustrien ved antatt smittefare
 • Hensikten er å forhindre kontaminasjon av mat og ikke for å ivareta den anattes helse
 • Med næringsmiddelindustrien i denne sammenhengen menes ansatte som kommer i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming og dermed også serveringssteder. Det gjelder ingen særskilte råd for andre ansatte i næringsmiddelsindustrien

Forebyggende tiltak

 • Personell som jobber med næringsmidler må generelt ha god personlig hygiene. God håndhygiene er et av de mest effektive tiltak virksomhetene kan iverksette for å hindre smittespredning og dermed forebygge infeksjoner og sykdomsutbrudd forårsaket av mat.
 • Helsemyndighetene anser det ikke nødvendig med rutinemessige helseundersøkelser av klinisk friske personer som skal arbeide med mat, uavhengig av personenes bakgrunn, herkomst og nasjonalitet.
 • Det er heller ikke grunnlag for å anbefale rutinemessig mikrobiologisk screening av avføring for å finne eventuelle symptomfrie smittebærere.
 • Personer med følgende symptomer skal ikke håndtere uemballerte næringsmidler:
  • akutt gastroenteritt med diaré eller oppkast (ved mistanke om infeksiøst agens)
  • gulsott (ikterus) - mistanke om hepatitt A
  • purulent utflod fra øyne, ører, nese eller tannkjøtt/ munn
  • sår hals med feber (ved andre luftveis-sympomer, se kommentarer under)
  • feber og nedsatt allmenntilstand
  • åpne hudinfeksjoner eller infiserte sår på utildekkede hudområder (hender, armer, ansikt, hode, hals)

   Disse personene må enten omplasseres til annet arbeid hvor direkte kontakt med næringsmidlene ikke finner sted, alternativt sykmeldes til symptomene er borte.

 • Oppfølging av personell etter utenlandsreise
  • Det anses ikke nødvendig rutinemessig å kreve avføringsprøve av personell som har vært på ferie i utlandet med tanke på tarminfeksjoner.
  • For ansatte som har symptomer på gastroenteritt - se detaljer i veilederen fra Folkehelseinstituttet.
 • Gasteoenteritt hus hos husstandmedlemmer
  • Dersom andre husstandsmedlemmer eller andre svært nære kontakter til personell som håndterer uemballerte næringsmidler har fått påvist infeksjon med Salm. Typhi, Salm. Paratyphi, Shigella dysenteriae 1 eller EHEC bør vedkommende personell (uavhengig av egne symptomer) likeledes ekskluderes fra sin arbeidssituasjon og følges opp med bakteriologiske avføringsprøver inntil det foreligger 3 negative prøver fra vedkommende personell, tatt med minimum 24 timers mellomrom.
 • Hudsykdommer(eksem, psoriasis)
  • Hudutslett med sår eller skader i huden kan ofte være kolonisert med Staph. aureus eller Strept. pyogenes, og kan spres i miljøet. Tilstanden må vurderes av lege mhp lokalisasjon, alvorlighetsgrad og smitterisiko. Ved infisert utslett på hender, armer, hode eller andre utildekkede hudområder bør legen vurdere om adekvat bandasjering er tilstrekkelig eller om sykemelding eller omplassering til annet arbeid er nødvendig.
 • Luftveisinfeksjoner
  • Personer med feber, sår hals og nedsatt allmenntilstand skal ikke håndtere næringsmidler. Ved lettere luftveissymptomer kan personellet alternativt bruke engangshansker og munnbind.
 • Blodbårne infeksjoner
  • Personer med blodbårne infeksjoner (hepatitt B, hepatitt C, hivinfeksjon) utgjør ingen risiko for forurensing av næringsmidler.

Tilbakemelding

 • Bedriftshelsetjenesten bør i sitt samarbeid med bedriften ha klare rutiner for hvordan tilbakemeldinger gis.

Hvordan dokumentere

 • Alle prøvesvar er journalopplysninger.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.