Helsekontroll av kranførere

Hensikt og omfang

 • Hensikten med denne veiledningen er å beskrive når og hvordan helseovervåking av kranførere kan gjennomføres

Risikovurdering

 • Under arbeid med kran kan man påføre personer og utstyr store skader. Årvåkenhet og godt syn, spesielt dybdesyn, er viktig for å redusere denne risikoen
 • Mange kranførere må ferdes i høyden. Arbeidstakere med sykdommer som kan føre til bevissthetstap, vil kunne være til fare for seg selv og andre

Hensikten med undersøkelsen

 • Å sikre at førere av kraner har godt syn, herunder avstandssyn og dybdesyn
 • Å sikre at førere av kraner har god hørsel
 • Å sikre at førere av kraner er fysisk og psykisk skikket til å føre kran

Utvalgskriterier

 • Alle personer som skal føre kranførere bør gjennomgå undersøkelsen
  • Strengest helsekrav må stilles til personer som fører store kraner hvor feilmanøvrering kan få store konsekvenser

Hyppighet

 • Alle personer som skal føre kran, må ha godkjent helseundersøkelse før man starter i arbeidet
 • Helseovervåkingen bør deretter gjennomføres hvert 5. år

Anamnese

Spørsmål som skal utredes

Følgende spørsmål skal utredes

 • Lider eller har arbeidstakeren lidt av besvimelser, bevissthetsforstyrrelser, krampe, epilepsi, nervesykdom eller sinnslidelse ?
 • Har arbeidstakeren hatt noen alvorlig eller langvarig sykdom (hjerteinfarkt, annen hjertesykdom, nyresykdom, diabetes, øyesykdom eller andre sykdommer) ?
 • Bruker arbeidstakeren legemidler regelmessig ?
 • Har arbeidstakeren nedsatt førlighet i bein eller armer ?
 • Ser arbeidstakeren dårlig i tusmørke ?
 • Bruker arbeidstakeren briller eller kontaktlinser ?
 • Har arbeidstakeren innskrenket synsfelt på ett eller begge øyne, eller har han nedsatt syn eller er blind på ett øye?

Undersøkelser

Undersøkelser som bør gjennomføres

 • Visus
 • Dybdesyn
 • Donders prøve
 • Urin- eller blodprøve: Glukose
 • Blodtrykk
 • Audiometri

Konklusjon

På bakgrunn av undersøkelsen må legen ta stilling til om arbeidstakeren kan føre den aktuelle kran eller ikke. Vurderingen må bli individuell, og det må tas hensyn til hva slags kran som skal føres.

Tilbakemelding og oppfølging

På individnivå

Legen må gi melding til den instans i bedriften som skal ha tilbakemelding på om arbeidstakeren er medisinsk skikket til å føre kran. Dette bør gjøres skriftlig, med kopi til arbeidstakeren og til journalen.

Dersom det er medisinske forhold som tilsier at arbeidstakeren innen neste ordinære helsekontroll kan bli uskikket til å føre kran, må han innkalles til helsekontroll på et tidligere tidspunkt, etter legens vurdering.

Hvordan dokumentere

 • De anamnestiske opplysninger som er innhentet, de funn som er gjort og den konklusjon som er trukket skal dokumenteres i arbeidstakerens journal

Informasjon til den ansatte

Hva finnes av skriftlig informasjon

Vedlegg

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Elektroniske databaser

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Thomas R. Thomassen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege, STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.