Forord til de arbeidsmedisinske veiledningene

Arbeidsmedisin er definert som ”Det medisinske fagområdet som studerer forholdet mellom arbeid og helse, og kartlegger årsakene til, forebygger, diagnostiserer og behandler arbeidsrelaterte helseskader.” (Hentet fra ”Målbeskrivelse og gjennomføring for arbeidsmedisin, Dnlf 1996”).

En av Dnlf’s satsningsområder de siste årene, har vært kvalitetssikring innen medisinsk virksomhet. På denne bakgrunn, har NAMF gjennom sitt kvalitetsutvalg valgt å prioritere utarbeidelse av arbeidsmedisinske veiledninger.

For å kvalitetssikre eget, bedriftshelsetjenestens eller institusjonens/avdelingens arbeid, har etterhvert mange arbeidsmedisinere utviklet prosedyrer for enkelte områder av fagfeltet. Utarbeidelse av slike prosedyrer stiller mange krav, kanskje i særlig grad faglig og ressursmessig. Kvalitetsutvalgets ambisjon er at utgivelse av arbeidsmedisinske veiledninger skal kunne lette og kvalitetssikre arbeidet med slike prosedyrer, kanskje i særlig grad for de som er nye i faget.

Veiledningene har blitt til ved at kvalitetsutvalget har forespurt personer, som en antar innehar relevant kunnskap og erfaring i forhold til det aktuelle tema, om å utarbeide veiledninger. Videre har utvalget valgt ut en del problemområder der en antar at det er behov for og fornuftig å utarbeide veiledninger. Planen er at det etter hvert skal foreligge veiledninger i forhold til et bredt spekter av relevante problemstillinger.

Veiledningene må ikke oppfattes verken som den eneste riktige måte å gjøre ting på, eller som uttømmende. I utgangspunktet må de oppfattes som forfatterens(es) råd i forhold til den enkelte problemstilling. Kvalitetsutvalget har gjort en begrenset vurdering av innholdet i veiledningene før de gis ut. I dette ligger det at utvalget ikke har funnet vesentlige innvendinger i mot det faglige eller andre deler av innholdet, men ikke at utvalget nødvendigvis mener at veiledningen representerer den beste måten å forholde seg til problemstillingen på. Ved evt. vesentlig uenighet mellom utvalget og forfatter(ne) søker en å finne omforente løsninger. Ingen veiledning kan gis ut i regi av kvalitetsutvalget uten at forfatter(ne) har godtatt innholdet. Forfattere til arbeidsmedisinske veiledninger er innforstått med at veiledningenes innhold kan brukes vederlagsfritt i de arbeidsmedisinske sammenhenger som de er utarbeidet for, for eksempel innarbeides i ens egne kvalitetssikringssystemer.

På sikt kan det bli aktuelt å forsøke og arbeide fram konsensus i forhold til innholdet i veiledninger på dertil egnede områder. Veiledningene som måtte bli til i en slik ramme, vil merkes spesielt. For de andre veiledningene vil utvalgets ambisjon være at det skal skje en revisjon hvert 2. år, ved spesielle behov i forhold til enkelte veiledninger evt. oftere. I forbindelse med slike revisjoner er det viktig at alle som har relevante kommentarer, sender slike inn til utvalget for formidling til de som får ansvar for revisjonen.

Kvalitetsutvalget tar gjerne imot kommentarer, innspill og forslag til forbedringer – både generelt og i forhold til enkeltveiledninger. De som ønsker å bidra til den dugnaden som må til for at vi skal få et bredt spekter av arbeidsmedisinske veiledninger, eller vet om noen som utvalget bør spørre, oppfordres til å ta kontakt.

Med det over angitte utgangspunkt for de arbeidsmedisinske veiledningene, kan ikke veiledningene uten videre oppfattes som uttrykk for hva som kreves i forhold til faglig forsvarlig arbeidsmedisinsk virksomhet. I og med at veiledningenes innhold bare kan betraktes som råd, kan heller ikke forfatter(ne) stilles til ansvar for evt. feil eller problemer som måtte oppstå som følge av bruken av veiledningene. Den enkelte lege vil måtte bære ansvaret for egen medisinsk virksomhet.

Kvalitetsutvalget i Norsk Arbeidsmedisinsk Forening 09.11.2000


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.